نظریه مشورتی شماره 7/92/2320 مورخ 1392/12/05

مورخ: 5/12/92
نظریه شماره: 2320/92/7
شماره پرونده: 1810 -1/186-92
سوال:
با توجه به تبصرهی1مادهی2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری آیا دادگاه میتواند در صورتی که محکومعلیه تقاضای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری را نماید تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید را اعمال کند؟ یعنی مجازات را به کمتر از یکسال حبس تخفیف ندهد یا اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور فقط در مورد کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید است و تبصره 1 ماده 2 قانون موصوف از شمول این تبصره خارج است ودادگاه میتواند تخفیف مجازات را تا حداقل مجازات قانونی این ماده یعنی تا سه ماه حبس تقلیل دهد.
نظریه مشورتی:
مجازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « سه ماه تا دو سال حبس» یا جزای نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است. مطابق تبصره ذیل این ماده در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون است. در تبصره 1 ماده 1 نیز به حداقل مجازات حبس اشاره شده است و حداقل مجازات حبس مقرر در ماده 2 قانون مذکور سه ماه حبس است نه یک سال؛ بنابراین چنانچه دادگاه، مرتکب را به استناد ماده 2 قانون مذکور محکوم نماید، در اعمال مقررات ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌تواند این محکومیت را تا حداقل مجازات یعنی سه ماه حبس تقلیل دهد.