مورخ: ۵/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۳۲۰/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۸۱۰ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به تبصره­ی۱ماده­ی۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری آیا دادگاه میتواند درصورتی که محکوم­علیه تقاضای اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نماید تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید را اعمال کند؟ یعنی مجازات را به کمتر از یک­سال حبس تخفیف ندهد یا اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور فقط در مورد کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید است و تبصره ۱ ماده ۲ قانون موصوف از شمول این تبصره خارج است ودادگاه میتواند تخفیف مجازات را تا حداقل مجازات قانونی این ماده یعنی تا سه ماه حبس تقلیل دهد.
نظریه مشورتی:
مجازات مندرج در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « سه ماه تا دو سال حبس» یا جزای نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است. مطابق تبصره ذیل این ماده در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است. در تبصره ۱ ماده ۱ نیز به حداقل مجازات حبس اشاره شده است و حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۲ قانون مذکور سه ماه حبس است نه یک سال؛ بنابراین چنانچه دادگاه، مرتکب را به استناد ماده ۲ قانون مذکور محکوم نماید، در اعمال مقررات ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌تواند این محکومیت را تا حداقل مجازات یعنی سه ماه حبس تقلیل دهد.