رای وحدت رویه شماره 1405 مورخ 1397/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ دادنامه: 1397/06/13

شماره دادنامه: 1405

شماره پرونده: 1950/97

مرجع رسیدگی: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سیدعبدالحمید امام

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در پی دادخواست تعدادی از کارکنان انتقالی سازمان غله کشور به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران (بین سالھای 1390 تا 1394 (به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت در مناطق محروم که از تاریخ 1368/01/25 تا 1379/12/29 مورد ادعا قرار گرفته است، شعب دیوان آرای متعارضی صادر کرده اند:

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره 9309980900039226 ،9309980900039276، 9309980900039234 ،9309980900039273 ،9309980900039246 با موضوع دادخواست آقایان مرتضی سلیمان فر، مھدی ملکی زاده، اسمعیل زارع زاده، سیدابراھیم مرعشی، علی اکبر گاطع زاده به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت مرخصی مناطق محروم به موجب دادنامه ھای شماره 9309970901002663 - 1393/11/06، ،6/11/1393 - 9309970901002664 ،6/11/1393 - 9309970901002662 ،28/10/1393 - 93099709010026259309970901002661- 1393/11/06 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شھرستان محل خدمت شاکی جز مناطق کمتر توسعه یافته بوده و بر ھمین مبنا و به صراحت ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب 1367 پرداخت فوق العاده مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان ضرورت دارد علیھذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات شاکی موضوع مرخصی ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب 1367 از سال 1368 لغایت 1379 صادر واعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

آراء مذکور به موجب آراء شماره 9409970956002028 - 1394/06/29 ،9409970956002029 - 1394/06/29 ،9409970956002056 - تایید اداری عدالت دیوان تجدیدنظر 10 شعبه 30/6/1394 - 9409970956002055 ،30/6/1394 - 9409970956002057 ،30/6/1394 شده است.

ب: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900039250 با موضوع دادخواست آقای ھادی ترابی به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت محرومیت مناطق محروم از تاریخ 1368/01/25 تا 1379/12/29 به موجب دادنامه شماره 9309970901001995 - 1393/08/28 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق احکام کارگزینی پیوست خدمت شاکی در شھرستان شوشتر محرز بوده و توجھاً اینکه شھرستان مذکور جزء مناطق محروم بوده و در اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب 1367 و رای شماره 496 - 495 - 1389/11/01 ھیات عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که فوق العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم در حق شاکی از تاریخ استحقاق پرداخت می گردید علیھذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی مصوب 1367 و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنه به پرداخت فوق العاده جذب و نگھداری و مرخصی مناطق محروم از تاریخ 1368 لغایت 1379 که محاسبه مرخصی مناطق محروم از تاریخ صدور رای شماره 496 - 495 - 1389/11/01 ھیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت یوم الاداء صورت خواھد گرفت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره 9509970955801148 -1395/05/03 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ج: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9009980900051917 با موضوع دادخواست آقای منصور جمالی مقدم به طرفیت شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 4 خوزستان و به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره 9009970902702208 - 1390/08/28 به شرح زیر رای صادر کرده است:

به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه ثبت به شماره 2831- 1390/08/07 دفتر شعبه 27 به اینکه به موجب قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/07 مجلس شورای اسلامی و بند 3 مصوبه شماره 23347/ت/215 -1376/06/12 ھیات وزیران در خصوص جذب و نگھداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دھستانھا و اطلاق قانون و مصوبه مذکور به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت و مستنداً به دادنامه ھای شماره 83 الی 87 - 1384/02/25 ھیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشمولیت بند 3 مصوبه فوق الاشعار به مستخدمان رسمی و ثابت اعم از بومی و غیربومی استحقاق شاکی را به دریافت پاداش مقرر قانونی محرز دانسته است بدین لحاظ شعبه مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکی عنه به پرداخت پاداش و حقوق و مزایای مقرره قانونی در ایام اشتغال در مناطق محروم را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. د: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900038968 با موضوع دادخواست آقای سیدعبدالحمید امام و به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت از 1368/01/25 تا 1379/12/29 مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 9409970957002141- 1394/12/01 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه شاکی مطابق احکام کارگزینی منضم در پرونده شاغل در اداره غله کشور بوده و سازمان غله براساس مصوبه شماره 13/561 - 1381/02/28 شورای عالی اداری از ابتدای سال 1383 منحل گردیده و ھیات تصفیه آن سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده لذا بنا به مراتب فوق مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره 950997095640065 -1395/03/16 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ھیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/06/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره 13/561 - 1381/02/28 شورای عالی اداری، سازمان غله کشور از تاریخ 1383/01/01 منحل شده و پرسنل سازمان مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکتھای وابسته منتقل و اعتبارات مربوطه در این خصوص نیز به محل خدمت ایشان تخصیص یافته است، بنابراین شکایت به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به خواسته الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری است و دادنامه ھای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که ضمن قبول صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مبادرت به صدور رای در ماھیت شکایت کرده اند صحیح و موافق اصول و مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی

منبع