رای شماره 72 مورخ 1383/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 391/82

شاکی:شهرداری شیراز

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 18 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 3 خرداد 1383

شماره دادنامه: 72

مقدمه: الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1902 موضوع شکایت خانم عفیفه حقیقت و غیره به طرفیت شهرداری منطقه یک شیراز به خواسته ابطال تصمیم غیر قانونی کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره1202 مورخ 19/5/81 رای به نقض رای مورخ 11/4/80 کمیسیون ماده77 قانون شهرداریها صادر نموده است. ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1075 موضوع شکایت آقای اسماعیل هنر و غیره به طرفیت شهرداری منطقه یک شیراز به خواسته ابطال تصمیم شهرداری و استرداد مبلغ …. ریال وجه دریافتی غیر قانونی و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 77 در این مورد به شرح دادنامه شماره 317 مورخ 7/2/82 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر براساس اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و نافی ضرورت اخذ جریمه حسب مقررات ماده 100 قانون شهرداری و دریافت عوارض قانونی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع