رای شماره 73 مورخ 1383/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 134/83

شاکی:رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت10/82/1456 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 3 خرداد 1383

شماره دادنامه: 73

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح محتویات پرونده کلاسه ت10/82/1456 دادنامه بدوی صادره از شعبه 22 دیوان به شماره 1321 مورخ 22/8/82 در تاریخ20/11/82 به سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ابلاغ و در تاریخ 13/12/82 تجدیدنظر خواهی به عمل آمده است. نظر به اینکه روزهای 11/12/82 و12/12/82 مصادف با ایام تاسوعا و عاشورا تعطیل رسمی بوده و با عنایت به ماده 444 قانون آیین‌دادرسی مدنی، روزهای تعطیل قابل احتساب نبوده و آخرین مهلت تجدیدنظر خواهی بعد از تعطیل روز 13/12/82 می‌باشد. بنا به مراتب تجدیدنظر خواهی در فرجه قانونی صورت گرفته است مراتب جهت طرح پرونده در هیات عمومی اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 20/11/82 به سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ابلاغ شده و روزهای 11 و 12 اسفند ماه 82 مصادف با ایام سوگواری خامس آل‌عبا و تعطیل رسمی بوده است، بنابراین تقاضای تجدیدنظر آن سازمان که در تاریخ 13/12/82 تسلیم دیوان شده در مهلت قانونی بوده است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 1407 مورخ 26/12/82 شعبه دهم تجدیدنظر به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تقاضای تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع