امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات حبس (درجه 8)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات حبس (درجه 8)

پرسش

نظر به اینکه در حبس تعزیری درجه 8 تا سه ماه حبس، دادگاه می‌بایست از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده نماید، آیا دادگاه می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات حبس (درجه 8) را صادر نماید؟ تشریح فرمائید.

نظر هیات عالی

تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، دو نهاد مستقل و جدا از تخفیف مجازات است. نتیجتاً به نظر می‌رسد صدور قرار تعلیق اجرای مجازات جایگزین حبس و یا تعلیق اجرای مجازات حبس در صورت عدم اجرای مجازات جایگزین فاقد منع قانونی است.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد با توجه به عدم وجود منع قانونی وفق مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات جایگزینی حبس صادره یا تعلیق اجرای مجازات حبس (در صورت عدم اجرای مجازات جایگزینی حبس)، منع قانونی نداشته باشد کما اینکه نوعی تفسیر به نفع متهم نیز محسوب می‌گردد. توضیح اینکه؛ در صورت ارتکاب بزه با درجه مجازات 8 و وجود شرایط مقرر ماده 64 و 65 قانون مجازات اسلامی، دادگاه باید متهم را به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید و در اقدامی ثانویه می‌تواند با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مجازات جایگزین حبس را معلق نماید و حتی به نظر می‌رسد بتواند مقرر دارد که در صورت لزوم اجرای مجازات اصلی (حبس)، مجازات یاد شده تعلیق گردد چراکه منع قانونی نداشته و به نفع متهم نیز می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه تعلیق، شیوه‌ای از اجرای مجازات است و قرار تعلیق اجرای مجازات، دارای ضمانت اجرای تخلف از دستورات یا ارتکاب جرم است؛ لذا با در نظر داشتن تکلیف قانون‌گذار در ماده 65 قانون مجازات اسلامی، در حالی که در خصوص جرایم تعزیری درجه 8 دادگاه باید حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند. به نظر می‌رسد تعلیق مجازات حبس فاقد وجاهت قانونی است و نمی‌تواند از قرار تعلیق مجازات استفاده کند.

منبع
برچسب‌ها