وصف مجرمانه تنظیم صورت‌جلسه تحقیقات محلی توسط مامور انتظامی بدون مراجعه به محل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/02
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

وصف مجرمانه تنظیم صورت‌جلسه تحقیقات محلی توسط مامور انتظامی بدون مراجعه به محل

پرسش

تنظیم صورت‌جلسه تحقیقات محلی توسط مامورین مرجع انتظامی بدون مراجعه به محل و عدم بررسی موضوع به نفع یکی از طرفین پرونده، با این فرض که مفاد گزارش هرچند بدون بررسی و واهی بوده است با واقع مطابقت داشته باشد، دارای وصف مجرمانه می‌باشد و در صورت مثبت بودن پاسخ با چه بزهی منطبق است؟ (هیچ دلیلی نیز برای احراز دریافت رشوه در موضوع موجود نیست.)

نظر هیات عالی

هرچند نتیجه گزارش، موافق با واقع است؛ مع‌هذا این بخش که در محل حضور یافته‌اند و به مقام مسئول گزارش شده منطبق با واقع نبوده، بنابراین عنصر مادی بزه موضوع ماده 78 قانون مجازات نیروهای مسلح تحقق یافته است؛ نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

برخلاف نظر اقلیت که معتقدند موضوع قابل انطباق با مفاد ماده 78 از قانون مجازات نیروهای مسلح می‌باشد، اولاً؛ در فرض سوال گزارش خلاف واقع نبوده، بلکه کاملاً با واقعیت منطبق است؛ هرچند مامور مربوطه در محل حضور نیافته باشد، ثانیاً؛ در خصوص انطباق عمل مامور با موضوع ماده 540 قانون تعزیرات دائر بر تصدیق خلاف واقع که باعث ضرر به اشخاص ثالث می‌گردد در مانحن فیه آنچه موجب ضرر به طرف مقابل گردیده ذکر واقعیت است نه خلاف آن. پس به نظر می‌رسد موضوع با هیچ‌یک از عناوین مجرمانه قابلیت انطباق ندارد. لازم به ذکر است به صرف ذکر حضور در محل توسط مامور هرچند برخلاف واقع باشد خدشه‌ای به مضمون و ماهیت گزارش که منطبق بر واقع بوده وارد نمی‌نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در گزارش بیان شده «در محل حاضر و فلان موضوع مشاهده شد» درحالی‌که اصلاً در محل حاضر نشده و موضوع را مشاهده نکرده است؛ هرچند نتیجه منطبق با واقع بوده باشد ولی اصل گزارش که حکایت از حضور در محل و مشاهده موضوعی خاص بوده خلاف واقعیت است. به همین منظور موضوع با ماده 78 قابل انطباق می‌باشد. از طرفی مستند به مواد 36، 452، 125 تا 129 از قانون آیین دادرسی کیفری مبنا و فلسفه تحقیقات محلی را حضور ضابط در محل و کسب اطلاع از اهالی محل و مطلعین واقعه می‌داند؛ چراکه در غیر این صورت گزارش قابل استناد نمی‌باشد، اینک هرچند نتیجه منطبق بر واقع باشد، لکن فعل مامور با مفاد ماده 78 قابل‌ تعقیب و پیگیری است.

منبع
برچسب‌ها