تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۲۸

پیام: در دوران عقد که زوجه در منزل پدرش است و در تمکین کامل زوج نیست، زوجه مستحق نفقه نبوده و بنای طرفین نیز بر عدم انفاق است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ز.ش. به طرفیت خوانده آقای الف.الف. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس می‌باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح‌نامه رسمی به شماره ۱۳۱۷صادره از دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی اسلامشهر وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‌باشد نظر به اینکه دادگاه در خصوص تعیین میزان نفقه ماهیانه خواهان موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده کارشناس منتخب به شرح نظریه کتبی مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ نفقه ماهیانه خواهان را از تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ ماهیانه دویست هزارتومان و از اول سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ ماهیانه دویست و سی هزار تومان و از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا استحقاق خواهان ماهیانه دویست و پنجاه هزارتومان لغایت صدور حکم تعیین و برآورد نموده است که نظریه کارشناس مصون از تعرض و اعتراض طرفین باقی مانده و نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه نیز مغایرتی ندارد و خوانده دعوی نیز در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجهی نیز به عمل نیاورده دلیلی برای اینکه نفقه خواهان را پرداخت نموده به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و پس از تقاضای آقای ح.س. وکیل خوانده مبنی بر ادای سوگند شرعی توسط زوجه خواهان سوگند یاد کرده که نفقه‌ای پرداخت نشده است فلذا دعوی خواهان به نظر دادگاه کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰۲و۱۱۰۶و۱۱۰۷ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ لغایت صدور حکم طبق نظریه کارشناس و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناس و پرداخت ۲۶۱۰۰۰ریال هزینه دادرسی پرداخت شده صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمناً اجرای رأی منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی است.

قاضی مأمور در شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران - مرتضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف.(زوج) با وکالت آقای ح.س. به طرفیت خانم ز.ش. (زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ (که در دادنامه تایپ شده اشتباهاً ۱۳۹۳/۳/۱۰ درج شده و اصلاح می‌گردد) تا تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ طبق نظر کارشناس و نیز پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین و اظهارات و توضیحات زوجین در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ این دادگاه که اعلام کرده‌اند قرار بر این بوده تا پایان سال ۱۳۹۱ حدوداً زوجه در منزل پدرش زندگی کند و پس از آماده شدن مسکن زندگی مشترک را شروع نماید و در این ایام که عرفاً به آن دوران عقد بستگی می گویند اولاً: بنای طرفین بر عدم انفاق از سوی زوج است ثانیاً زوجه در این ایام کاملاً در تمکین زوج نیست به همین جهت استحقاق نفقه را ندارد لکن از ابتدا سال ۱۳۹۲ به بعد چون زوج نتوانسته یا نخواسته با فراهم نمودن زمینه تمکین زندگی مشترک را شروع نماید لذا زوجه ناشزه محسوب نمی‌گردد و از ابتدا سال ۱۳۹۲ استحقاق نفقه را دارد و دلیلی بر تأمین نفقه زوجه در این مدت اقامه نشده است و در دادگاه بدوی زوجه سوگند یاد نموده که نفقه‌اش تأمین نگردیده است و از سوی زوج در این مرحله از دادرسی نیز دلیل کافی بر انفاق اقامه نگردید لذا تجدیدنظرخواهی را در مورد نفقه سال ۱۳۹۱ وارد و موجه تشخیص ولکن در مورد نفقه مربوط به سال ۱۳۹۲ و شش ماه اول سال جاری اعتراض او را وارد ندانسته و در نهایت با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت نفقه از ۱۳۹۱/۳/۱۰ تا پایان آن سال نقض و حکم بر بی‌حقی زوجه صادر می‌گردد لکن حکم دادگاه به پراخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ تا تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ طبق نظر کارشناس که جمعاً مبلغ ۴۲۶۰۰۰۰ تومان و نیز پرداخت هزینه کارشناسی و دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- عاشوری