تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۹۷

پیام: چنانچه عمل متهم در مرحله توسل به عملیات اجرایی جرم باشد و به واسطه مانع خارجی جرم محقق نشود، مصداق شروع به جرم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.، اهل و ساکن اسلامشهر، ۳۲ ساله، فاقد سابقه کیفری، دایر بر سرقت اموال عمومی متعلق به شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه؛ از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی و تحقیقات انجام شده و کشف یک قطعه کامپیوتر اتوبوس و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۶ تهران و اقاریر صریح خود متهم اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص، علی هذا دادگاه با انطباق عمل وی با ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص رد مال نظر به رضایت شاکی، دادگاه با تکلیفی در این خصوص مواجه نمی‌باشد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای... به وکالت از ع.، اهل و ساکن اسلام شهر، ۳۲ ساله، فاقد سابقه کیفری، از دادنامه شماره ۲۸۴ مورخ ۱۰/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام سرقت اموال (یک قطعه کامپیوتر اتوبوس) موجب شکایت مدیریت سامانه اتوبوس های تندرو... به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند و از رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته و به این شعبه ارجاع شده و با وصول سابقه و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات تجدیدنظرخواه در جریان دادرسی و ملاحظات طرفین و با عنایت به این که تجدیدنظرخواه قصد خروج قطعه را از محل کار قبول دارد و خروج انجام شده و مانع خارجی به وجود آمده و از جهت دیگر می گویند قصد سرقت نداشته بلکه می خواستم آزمایش کنم که می توانست با اذن و اجازه مقامات مافوق اداری خارج کند که با بررسی اوراق قضایی اتهام سرقت متصور نمی‌باشد بلکه اتهام شروع به جرم سرقت قابل تصور می‌باشد. چون قصد خروج را دارد و به مافوق خودش اعلام نمی کند و اموال مکشوفه متعلق به نهاد عمومی بوده که با وضع موجود بزه شروع به سرقت موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قابل تصور می‌باشد، فلذا با پذیرش اعتراض از باب اتهام و تغییر اتهام از سرقت به شروع به سرقت و تطبیق فعل ارتکابی تجدیدنظرخواه با جرم شروع به سرقت که دادگاه ضمن تأیید ارکان رأی و اصلاح اتهام از سرقت به شروع به سرقت و به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مذکور و به علت تغییر در اتهام، تجدیدنظرخواه را از حیث اتهام شروع به سرقت به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری درجه ۶ و با حذف مجازات یک سال حبس محکوم می نمایند. و اما به علت اوضاع خاص اجتماعی و فقدان سابقه کیفری موثر و اظهار ندامت و اعلام رضایت شاکی به استناد مواد ۴۶ و ۵۴ و رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حبس تعزیری نامبرده را برای مدت یک سال از اجرای قرار تعلیق صادر و اعلام می‌گردد. در صورت ارتکاب جرائم حدی، تعزیری، قصاصی و محکوم به پرداخت دیه لغو و مجازات اجراء خواهد شد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی ورشیدی - موسی پور