تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۴۳

پیام: در صورت تمدید قرارداد اجاره، با تغییر مدت اجاره و وجه قرض الحسنه پرداختی، تبدیل تعهد صورت گرفته است؛ بنابراین تعهد به پرداخت خسارت قراردادی در صورت عدم تخلیه که در قرارداد ابتدایی شرط شده است، به تمدید قرارداد تسری نمی یابد، مگر آنکه این امر ضمن تمدید، تصریح شود.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست خانم م.الف. دادخواستی به وکالت از آقای م.ر. به طرفیت آقای س.س. با وکالت آقای م.م. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت قراردادی ناشی از عدم تخلیه مورد اجاره از قرار روزی ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ لغایت زمان تقدیم دادخواست و پس از آن مطالبه مبلغ روزانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا روز تخلیه موضوع قرارداد شماره... مورخ ۱۳۸۹/۷/۳ به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین مطرح شده از جانب خوانده را وارد و موجه می‌داند زیرا با تمدید قرارداد صرفاً مدت اجاره و نیز وجه قرض‌الحسنه پرداختی تغییر نموده است و تبدیل تعهد صورت گرفته، به عبارت دیگر تعهد بر پرداخت خسارت قراردادی صرفاً مربوط به قرارداد نخستین بوده و تسری آن بر توافق بعدی مستلزم تصریح داشته که چنین امری صورت نگرفته است با این وصف خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۰...۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوای مطالبه خسارات قراردادی ناشی از عدم تخلیه مورد اجاره صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده، مستدلاً و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقتصادی- خانی