مقررات شکلی دعوای اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تفاوت مبلغ قید شده در دادخواست اعسار و شهادت نامه، با مبلغ محکوم به از موارد عدم رعایت مقررات شکلی اعسار از حیث تعیین مبلغ محکوم به در استشهادیه است.

رای دادگاه بدوی

آقای د.ع. به طرفیت آقایان 1 - الف.ن. و 2 - الف.الف. دادخواستی مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به دادنامه شماره --- - 910 و 1578 - 920 به مبلغ 247 میلیون تومان تقدیم کرده که در تاریخ 1393/05/04 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان به‌موجب دادنامه‌های فوق (نخستین و تجدیدنظر) به پرداخت مبلغ 2470000000 ریال در حق خواندگان شده لیکن به دلیل وضعیت مالی و ابتلا به بیماری سرطان توان پرداخت یکجای محکوم‌به را ندارد. در این راستا چهار نفر به عنوان شاهد معرفی کرده که به صحت ادعای وی گواهی داده‌اند در مقابل خوانده ردیف دوم در مقام دفاع اظهار داشته که خواهان ملک تحت تملک خود را به همسرش منتقل کرده به همین سبب به دلیل معامله صوری دادخواست ابطال سند مالکیت انتقالی مطرح که منتهی به صدور رای نخستین شده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا: مفاد گواهی شهود مصون از تعرض باقی مانده و دلیلی بر جرح شهود اقامه نشده است. ثانیا: اگرچه ملک خواهان به همسرش واگذار شده و رای غیر قطعی بر بطلان آن صادر شده این امر نمی‌تواند نافی ناتوانی مالی فعلی خواهان باشد. ثالثا: مادامی‌که مالکیت ملک به خواهان بازنگردد صرف ادعای خوانده ردیف دوم و حتی صدور رای غیرقطعی نمی‌تواند مثبت ملائت خواهان باشد. رابعا: با فرض صدور رای قطعی و بازگشت مالکیت ملک به خواهان، خواندگان حق وصول محکوم‌به را از محل ملک دارند. با این اوصاف دعوای اعسار مسلم و ثابت است. به استناد مواد 1 و 27 قانون اعسار حکم به اعسار و معافیت خواهان از پرداخت یکجای محکوم‌به صدرالذکر و پرداخت آن در اقساط 50 میلیون ریالی تا استهلاک کامل صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ن. و الف.الف. به طرفیت آقای د.ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (که سهوا شماره بایگانی شعبه به شماره 930314 قید شده) است موجب اعتراض ایشان به پذیرش دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به خواهان اعسار بوده که دادگاه محترم نخستین به صورت تادیه تدریجی آن در پنجاه میلیون ریال تا استهلاک کامل مجموع آن حدود دو میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال مورد حکم قرار داده است، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی با توجه به اینکه جملگی مستندات پیوست دادخواست اولیه مدعی اعسار مشعر بر تعیین میزان بدهی خواهان اعسار به مبلغ بیست میلیون تومان بوده که همین رقم در مدرکیه استشهادیه او هم مورد گواهی شهود ایشان قرار گرفته است این در حالی است که میزان محکوم‌به مدعی اعسار و مورد حکم بیشتر از آن و با مبلغ قبلی متفاوت می‌باشد لذا به نظر مقررات شکلی این دعوی موضوع ماده 23 قانون اعسار از حیث تعیین مبلغ محکوم‌به در استشهادیه استنادی رعایت نشده و به اعتبار آمره بودن آن تشریفات به ناچار دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در قبال دعوی کنونی خواهان اعسار قرار رد دعوی صادر می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی- زجاجی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها