تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۵۰

پیام: تفاوت مبلغ قید شده در دادخواست اعسار و شهادت نامه، با مبلغ محکوم به از موارد عدم رعایت مقررات شکلی اعسار از حیث تعیین مبلغ محکوم به در استشهادیه است.

رأی دادگاه بدوی

آقای د.ع. به طرفیت آقایان ۱- الف.ن. و ۲- الف.الف. دادخواستی مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به دادنامه شماره ۸۱۱- ۹۱۰ و ۱۵۷۸- ۹۲۰ به مبلغ ۲۴۷ میلیون تومان تقدیم کرده که در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۴ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان به‌موجب دادنامه‌های فوق (نخستین و تجدیدنظر) به پرداخت مبلغ ۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال در حق خواندگان شده لیکن به دلیل وضعیت مالی و ابتلا به بیماری سرطان توان پرداخت یکجای محکوم‌به را ندارد. در این راستا چهار نفر به عنوان شاهد معرفی کرده که به صحت ادعای وی گواهی داده‌اند در مقابل خوانده ردیف دوم در مقام دفاع اظهار داشته که خواهان ملک تحت تملک خود را به همسرش منتقل کرده به همین سبب به دلیل معامله صوری دادخواست ابطال سند مالکیت انتقالی مطرح که منتهی به صدور رأی نخستین شده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولاً: مفاد گواهی شهود مصون از تعرض باقی مانده و دلیلی بر جرح شهود اقامه نشده است. ثانیاً: اگرچه ملک خواهان به همسرش واگذار شده و رأی غیر قطعی بر بطلان آن صادر شده این امر نمی‌تواند نافی ناتوانی مالی فعلی خواهان باشد. ثالثاً: مادامی‌که مالکیت ملک به خواهان بازنگردد صرف ادعای خوانده ردیف دوم و حتی صدور رأی غیرقطعی نمی‌تواند مثبت ملائت خواهان باشد. رابعاً: با فرض صدور رأی قطعی و بازگشت مالکیت ملک به خواهان، خواندگان حق وصول محکوم‌به را از محل ملک دارند. با این اوصاف دعوای اعسار مسلم و ثابت است. به استناد مواد ۱و ۲۷ قانون اعسار حکم به اعسار و معافیت خواهان از پرداخت یکجای محکوم‌به صدرالذکر و پرداخت آن در اقساط ۵۰ میلیون ریالی تا استهلاک کامل صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ن. و الف.الف. به طرفیت آقای د.ع. از دادنامه شماره ۶۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران (که سهواً شماره بایگانی شعبه به شماره ۹۳۰۳۱۴ قید شده) است موجب اعتراض ایشان به پذیرش دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به خواهان اعسار بوده که دادگاه محترم نخستین به صورت تأدیه تدریجی آن در پنجاه میلیون ریال تا استهلاک کامل مجموع آن حدود دو میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال مورد حکم قرار داده است، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی با توجه به اینکه جملگی مستندات پیوست دادخواست اولیه مدعی اعسار مشعر بر تعیین میزان بدهی خواهان اعسار به مبلغ بیست میلیون تومان بوده که همین رقم در مدرکیه استشهادیه او هم مورد گواهی شهود ایشان قرار گرفته است این در حالی است که میزان محکوم‌به مدعی اعسار و مورد حکم بیشتر از آن و با مبلغ قبلی متفاوت می‌باشد لذا به نظر مقررات شکلی این دعوی موضوع ماده ۲۳ قانون اعسار از حیث تعیین مبلغ محکوم‌به در استشهادیه استنادی رعایت نشده و به اعتبار آمره بودن آن تشریفات به ناچار دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در قبال دعوی کنونی خواهان اعسار قرار رد دعوی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی- زجاجی