تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۲۵

پیام: در صورت عدم امکان تنظیم سند رسمی به جهت در رهن بودن ملک، اساساً موضوع حضور طرفین در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی، فاقد نتیجه قانونی بوده و اثر تخلف عدم حضور بر آن مترتب نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م.ص. به طرفیت خواندگان مندرج در دادخواست به خواسته: ۱- تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۲- الزام به ایفای تعهد (تکمیل ساختمان به شرح خواسته مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۳- دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی ۴- الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۵۸ مترمربع حسب مفاد مبایعه‌نامه جزئی از پلاک ثبتی... بخش ۱۱ تهران مقوم ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵- مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد موضوع ماده ۱۰ مندرج در مبایعه‌نامه (خسارت قراردادی از تاریخ عدم حضور در دفترخانه (۱۳۸۱/۷/۳۰) لغایت اجرای حکم (ایفای تعهد) مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌صورت علی‌الحساب و ۶- مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹۳/۴/۹ نظر به اینکه خواهان در اثنای رسیدگی دعوای خود را در مورد خواسته‌های خود به جز خواسته ردیف ۵ (مطالبه وجه التزام) مسترد داشته است فلذا دادگاه به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی ردیف‌های ۱و ۲ و ۳ و ۴ مندرج در دادخواست را صادر و اعلام می‌دارد. ولکن نسبت به دعوی مندرج در ردیف ۵ نیز با توجه به مفاد پاسخ استعلام واصله از دفترخانه مورد توافق طرفین نظر به اینکه خود خواهان نیز حسب مندرجات ظهر مبایعه‌نامه ۳ ماه بعد از تاریخ توافق در دفترخانه حاضر شده است به‌طوری‌که حسب ادعای خواهان زمان توافق (۱۳۸۱/۷/۳۰) بوده است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ در دفترخانه حاضر شده است و وفق مقررات متعهدله زمانی موضوع تعهد را از متعهد می‌تواند مطالبه کند که به تعهدات خود طبق توافق عمل کرده باشد. ولکن در مانحن‌فیه تخلف از تاریخ توافق برای ایفای تعهدات توسط خود خواهان طبق تاریخ‌های فوق‌الذکر محرز است، علی‌هذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از همان قانون و مفهوم ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حسب مورد ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاح

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. در برابر آقای ع.س. و سایرین از دادنامه صادره به شماره ۴۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شعبه محترم ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد مطابق آن حکم در قبال خواسته مطالبه خسارت قراردادی خواهان به دلائل مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی صادر شده است دادگاه از بررسی دیگر بار پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی از جهاتی اعتراض به عمل آمده را مردود دانسته و عقیده بر استواری رأی مذکور دارد زیرا اولاً برخلاف اظهارات وکیل محترم خواهان اصلی در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ به لزوم حضور خواندگان در دفترخانه مورخ ۱۳۸۱/۷/۳۰ این موعد به دلالت ظهر مبایعه‌نامه مستند حکم در مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۹ به زمان تحویل مورد معامله تراضی شده و وعده حضور طرفین در دفترخانه به ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ تغییر یافته است ثانیاً پاسخ دفترخانه به شرح برگ ۲۲ پرونده صرفاً دلالت بر عدم حضور تجدیدنظرخوانده مذکور داشته و حکایتی از به همراه داشتن تتمه ثمن وسیله معترض ندارد ثالثاً با وصف ترهین ملک و عدم امکان تنظیم سند به نحو رسمی اساساً موضوع حضور طرفین نیز فاقد خصوصیت و نتیجه قانونی بوده و اثر تخلف عدم حضور بر آن مترتب نخواهد بود بنابراین منصرف از استدلال دادگاه محترم صادرکننده رأی پیرامون زمان حضور طرفین به منظور تنظیم سند و هم مقوله استرداد دعوی تحویل مبیع به اعتبار عدم تکمیل ساختمان مع‌الوصف در نهایت نتیجه دادرسی از حیث عدم استحقاق خواهان اصلی در مطالبه خسارت و وجه التزام ادعایی منطبق با موازین و مدارک طرفین و مضبوط در پرونده بوده و مآلاً این مرجع با عدم انطباق تجدیدنظرخواهی کنونی با هیچ‌یک از شقوق ذیل ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مذکور دادنامه بدوی را در بخش مورد اعتراض تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی- زجاجی