فروش سهم شریک بدون اذن او

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که دونفر مشارکتا در مالی مالکیت داشته باشند و یکی از شرکا سهم دیگری را بدون کسب اذن از او به فروش برساند و شریک بعدا اقدام او را تنفیذ نکند اقدام فروشنده، بیع فضولی بوده و در دادگاه قابل ابطال خواهد بود.

رای دادگاه بدوی

درخواست صدور رای بر ابطال بیع یک دستگاه غلطک به نسبت 60 درصد مقوم به پنج میلیون و یکصد هزار تومان عنوان خواسته خواهان آقای ر.ب. فرزند ح. به طرفیت خواندگان آقایان ر.ج. و... می‌باشد و در توضیح بیان داشته اینجانب و خوانده ردیف اول شراکتا به نسبت 60 % و 40 % مالکیت داریم و نامبرده من‌غیرحق و بدون اذن اینجانب اقدام به واگذاری سهم بنده به خوانده دوم نموده با توجه به صدور رای کیفری و احراز خیانت خوانده نخست نسبت به امانت لذا خواستار صدور حکم شایسته می‌باشم. خوانده نخست در جلسه حضور نیافته ایراد و تخدیشی معمول نداشته، خوانده ردیف دوم در دفاع ابتیاع دستگاه مربوطه از خوانده ردیف اول اشاره و مدعی تعلق آن به خویش شده است لکن آنچه فصل‌الخطاب دعوی می‌باشد تبعیت از دادنامه شماره --- - 1392/02/14 شعبه --- جزایی پاکدشت می‌باشد چرا که به‌موجب دادنامه مربوطه بزهکاری آقای ر.ج. مبنی بر خیانت در امانت راجع دستگاه مورد نزاع مسجل می‌باشد بنابراین و به تبعیت از دادنامه کیفری، انتقال صورت گرفته بین دو خوانده فاقد وجاهت می‌باشد وانگهی انتقال در مایملک خواهان بوده و از این منظر مدافعات خوانده فاقد اثر بر دعوی معنونه می‌باشد تقدیم دادخواست از سوی خواهان عدم جلب رضایت وی را اعلام می‌دارد اصل عدم نیز عدم سبقت اذن را گوشزد می‌سازد حالیه و با عنایت به فضولی بودن معامله و عدم سبق و لحوق اذن و اجازه مالک و با رعایت مواد 247 و 1257 قانون مدنی حکم به ابطال معامله فی‌مابین خواندگان به نسبت سهم خواهان ( 60 درصد) صادر و اعلام می‌دارد، رای صادره نسبت به خوانده نخست (آقای ر.ج.) غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - علوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/12/05 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به‌موجب آن حکم بر ابطال معامله فی‌مابین مشارالیه با ر.ج. نسبت به حصه تجدیدنظرخوانده راجع به یک دستگاه غلطک به میزان 60 درصد به لحاظ فضولی بودن بیع و عدم استیذان مالک مشاعی صادر شده است با توجه به استدلالات دادگاه نخستین وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها