تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۶۲

پیام: - اگر مستأجر محل کسب، حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت دریافت کرده باشد، دیگر نمی تواند به طور جداگانه مطالبه سرقفلی نماید، ولو آنکه در ابتدای شروع رابطه استیجاری، به موجر سرقفلی پرداخت کرده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ح. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت ۱- آقایان ش.، س.، ه.ف.، با وکالت آقای س.ر. به خواسته صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت سرقفلی یکباب مغازه جزو پلاک ثبتی... تهران به نرخ روز با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی صرف نظر از واحد یا متفاوت بودن حق سر قفلی از حق کسب پیشه و تجارت، نظر به اینکه به موجب دادنامه۹۳۰۳۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ صادره در پرونده کلاسه... شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه تجارت صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران تأیید و در خصوص حق کسب پیشه و تجارت با بررسی دلیل مربوطه و جلب نظریه کارشناس اظهارنظر صورت گرفته و در صورت پرداخت سرقفلی توسط مستأجر به موجر این حق می‌تواند یکی از شاخص‌های تعیین حق کسب و پیشه و تجارت محسوب شود، بنابراین مطالبه حق سرقفلی توسط خواهان موقعیت قانونی ندارد. دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. به وکالت از طرف آقای ع.ح. به طرفیت آقایان ۱- ه. ۲- س. ۳- ش. ۴- ه. با نام خانوادگی ف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای خواهان به خواسته مطالبه حق سرقفلی به نرخ روز صادر شده است، با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - شفیعی