شرط عدم مسئولیت موجر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: - هرگاه موجر به موجب شرط ضمن عقد، نسبت به سوانحی که بعد از واگذاری مورد اجاره در آن پیش خواهد آمد، از خود سلب مسئولیت کرده باشد، این شرط معتبر بوده و برای طرفین لازم الاتباع است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ر. به طرفیت دانشگاه پیام نور شهریار به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال ناشی از آتش سوزی وارده به بوفه دانشگاه وفق نظریه کارشناس مورخه 20 / 2 / 1393 و احتساب ضرر و زیان ناشی از هزینه کارشناسی و دادرسی و تاخیر تادیه خواهان توضیح داده: «طی آتش سوزی رخ داده به بوفه متعلق اینجانب در دانشگاه خساراتی وارد شده که کارشناس مبلغ خسارت را 200/000/000 ریال تعیین نموده‌اند. لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می‌باشد.» دانشگاه پیام نور پس از ارجاع امر به کارشناس جهت مشخص شدن علت وقوع حادثه و اعلام نظر کارشناس طی لایحه شماره 930301362 مورخ 1393/06/12 با ارائه تصویر مصدق اجاره‌نامه اعلام داشته مطابق بند 8 - 6 قرارداد، دانشگاه از خود سلب مسئولیت نموده و در مقابل سوانحی که بعد از واگذاری پیش خواهد آمد، مسئولیتی نخواهد داشت. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه در بند 6 - 8 ماده شش قرارداد شرط عدم مسئولیت موجر در مقابل سوانحی که بعد از واگذاری پیش خواهد آمد شده و نظر به اینکه شرایط و تعهدات مذکور در قرارداد خصوصی برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد و مستاجر در قرارداد اجاره قبول کرده که موجر مسئولیتی نداشته باشد. لذا با وصف مذکور دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی شهریار - ابراهیمی آزاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت دانشگاه پیام نور شهریار از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/06/30 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال خسارت ناشی ار آتش سوزی حکم به بطلان دعوا صادر شده است، با توجه به قرارداد فیمابین مورخ 1392/07/21 به شماره 3916/1817 /د متداعیین و مفاد آن خصوصا بند 8 - 6 به شرح صفحه 50 پرونده که شرط عدم مسئولیت موجر در آن لحاظ شده است و شرط عدم مسئولیت در روابط قراردادی طرفین معتبر بوده و دادگاه بدوی بر همین مبنا استدلال نموده است و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترضٌ‌عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است؛ فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. این رای حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - شفیعی

منبع
برچسب‌ها