تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۷۳۱

پیام: حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری استان الزامی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده پیوست خانم ل. در مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ شکایت تجاوز به عنف با تهدید به دادسرای عمومی و انقلاب... علیه م. می‌نماید. شکوائیه جهت رسیدگی به شعبه پنجم بازپرسی... ارجاع می‌گردد. ایشان با توجه به ‌عنوان جرم پرونده را با قرار عدم صلاحیت پس از موافقت دادسرا به دادگاه‌های کیفری استان... ارسال می‌دارد که جهت رسیدگی به شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین در مورخه ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ جلسه رسیدگی دادگاه را با حضور طرفین و وکیل متهم تشکیل و پس از استماع اظهارات شاکیه و دفاعیات متهم و وکیل وی در مورد تجاوز به عنف به لحاظ انکار مصرانه متهم و دفاعیات وی و وکیل او به لحاظ فقد دلایل کافی بر وقوع زنای به عنف حکم برائت متهم را صادر و در مورد اتهام عمل منافی عفت مادون زنا با احراز بزه­کاری متهم وی را به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. شاکیه و وکیل متهم به رأی صادره اعتراض می‌نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ل. و آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۱۱- ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ صادره از شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان...؛ با توجه به محتویات پرونده صرف‌نظر از وارد بودن یا وارد نبودن اعتراضات تجدیدنظر خواهان نظر به این ‌که رسیدگی دادگاه بدون دعوت و حضور نماینده دادستان انجام‌گرفته است به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مندرجات صدر شق ب و بند ۴ از شق مذکور از ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده به شعبه دیگر محاکم کیفری استان... ارجاع می‌گردد.

شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

ابراهیم لشکری - هادی احتشامی