اجرای مقررات احاله در مورد کوچ عشایر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تغیر موقت محل سکونت طرفین دعوی که ناشی از کوچ عشایری است، از موارد احاله محسوب نمی گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده و پیرو گزارش مورخه 1393/02/31 این شعبه در رابطه با شکایت آقای ج. علیه آقای ک. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... مبنی بر تخریب دو قطعه زمین کشت گندم دیم که دادسرای مذکور پس از انجام تحقیقات اعلام داشته شاکی پرونده آقای ج. در کلانتری حاضرشده و اعلام داشته که آدرس متهم ک. استان... و آدرس شاکی... و شهود همگی ساکن شهرستان... می‌باشند و درخواست احاله پرونده را برای رسیدگی از حوزه قضایی دادسرای... به دادسرای شهرستان... نموده؛ درنتیجه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... در تاریخ 1392/07/02 در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات درخواست احاله پرونده را از دیوان عالی کشور نموده و اعلام داشته ازآنجایی که منطقه عشایری است و کوچ رو است تقاضای احاله پرونده را مستندا به مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حوزه قضایی شهرستان... به حوزه قضایی شهرستان... نموده است. درنتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که این شعبه باملاحظه اوراق پرونده طبق دادنامه صادره مورخ 1393/02/31 به لحاظ این که درخواست احاله به نحوی که در ماده 62 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به عمل نیامده، علی هذا به ردّ درخواست اظهارنظر گردیده و درنتیجه پرونده به مرجع مربوطه ارسال پرونده به نظر رئیس دادگستری شهرستان... رسیده و در تاریخ 1393/04/01 جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان... در وقت فوق العاده تشکیل و با اعلام ختم رسیدگی با استدلالی که نموده به لحاظ این که شاکی و متشاکی از حوزه قضایی شهرستان... به حوزه قضایی شهرستان... روستای ب... از استان... تغییر مکان داده اند تقاضای احاله پرونده را از حوزه قضایی شهرستان... به حوزه قضایی شهرستان... نموده، درنتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پیرو سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به این که تغیر موقت محل سکونت طرفین ناشی از کوچ عشایری به شرحی که در پرونده و درخواست مطروحه منعکس است از مصادیق احاله مقرر در مواد 52 و 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محسوب نمی گردد؛ علی هذا با درخواست احاله مذکور موافقت نمی گردد و به ردّ آن اظهارنظر می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید احمد هاشمی - سید عبدالحسین طباطبایی

منبع
برچسب‌ها