درخواست صدور گزارش اصلاحی در دعوای فاقد شرایط قانونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: 8509980229200111

پیام: در صورتی که دعوای جلب ثالث مطروحه در مرحله تجدیدنظر، فاقد شرایط و ارکان قانونی باشد؛ امکان صدور گزارش اصلاحی در فرض سازش تجدیدنظرخواه با خوانده دعوای مجلوب ثالث وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ها ف. ن. و ف. ص. س. باوکالت خانم ن. ش. و س. س. به طرفیت 1- خانم ف. ص. س. باوکالت بعدی آقای ر. ش. 2- آقای ب. م. به خواسته الزام خواندگان به ارائه بیلان شرکت ا. و ارائه عملکرد مالی زمان تصدی و در اختیار قرار دادن اسناد و مدارک شرکت و تشکیل مجمع عمومی و تعیین و پرداخت سود و زیان و سهم الشرکه موکلین با جلب نظر کارشناسی مقوم به مبلغ 1/500/000 تومان با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکلاء خواهان ها اظهار نموده اند موکلین ورثه مرحوم ن.ص. س. دارنده پنجاه درصد سهام شرکت ا. با مسئولیت محدود و ثبت شده به شماره.....میباشند و حسب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1382/6/25 خواندگان به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شده اند و حسب اظهار موکلین کلیه اسناد و مدارک و وجوه و مایملک و حسابها و دفاتر قانونی شرکت در اختیار ایشان قرار گرفته لیکن نامبردگان از تشکیل جلسات سالیانه مجمع عمومی و ارائه بیلان و عملکرد و وضعیت مالی شرکت و حساب سود و زیان تاکنون خودداری نموده اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند، نظر به محتویات پرونده، اظهارات طرفین و با توجه به اینکه حسب مدارک ابرازی و اظهارات طرفین خواندگان تا قبل از اعلام انحلال شرکت در تاریخ 1385/3/1 به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ا. دارای مسئولیت بوده و خواهان ها نیز به عنوان وراث مرحوم ن. ص. س. دارای سهم الشرکه و ذینفع میباشند و از طرفی مطابق مواد 105 و 109 قانون تجارت مدیران شرکت نماینده شرکاء و امین آنها بوده و ملزم به ارائه عملکرد زمان تصدی میباشد، لذا دادگاه دعوی خواهانها در قسمت ارائه بیلان و عملکرد مالی و ارائه اسناد و مدارک را وارد تشخیص و به استناد مواد 198، 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را به ارائه بیلان و عملکرد مالی زمان تصدی و ارائه اسناد و مدارک شرکت و پرداخت مبلغ 1/259/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان ها محکوم نموده و در خصوص دعوی خواهان ها مبنی بر تعیین و پرداخت سود و زیان و سهم الشرکه با توجه به اینکه لازم بوده شرکت ا. در این قسمت از دعوی طرف واقع گردد که این امر رعایت نشده و در خصوص خواسته تشکیل مجمع عمومی نیز با توجه به اعلام انحلال شرکت قبل از تقدیم دادخواست و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در قسمت محکومیت خواندگان حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و در قسمت قرار رد صادره نیز ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رییس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ش. به وکالت از خانم ف. ن. و ف. ص. س. به طرفیت آقای ب. م. و خانم ف. ص. س. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00254 مورخ 1393/4/9 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواهان (خواهان بدوی) مبنی بر تعیین سود و زیان و پرداخت سود حق السهم مورث آنان مرحوم نجف ص. از شرکت ا. قرار رد دعوی صادر شده است.بعلاوه خصوص دعوی جلب ثالث مطروحه از سوی تجدیدنظرخواهان به طرفیت تجدیدنظرخواندگان و شرکت ا. با مدیریت تصفیه خانم ف. ص. س. با خواسته الزام به پرداخت مطالبات تجدیدنظرخواهان از بابت سهام بامنظور نمودن کلیه خسارات، که در این مرحله از دادرسی اولا با توجه به اینکه برابر صورتمجلس مورخ 1392/5/6، تجدیدنظرخواه و خواهان جلب ثالث، دعوی خود را نسبت به آقای ب. م. مسترد کرده اند لذا با استناد به مواد 107 و247 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر و جلب ثالث را صادر واعلام می نماید. و ثانیا راجع به سایر موارد تجدیدنظرخواهی و موضوع جلب ثالث، نظر به اینکه دادخواست تقدیمی از سوی تجدیدنظرخواهان تحت عنوان جلب ثالث فاقد شرایط و ارکان دعوی فوق بوده و صرفا تابع شرایط دعوی نخستین بوده که تا زمانی که نسبت به موضوع در مرحله بدوی اظهار نظر نشده به نحو مطروحه قابلیت استماع در مرجع بالاتر را ندارد. لذا هرچند طرفین با خوانده مجلوب ثالث به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی تحت عنوان گزارش اصلاحی دعوی را به سازش خاتمه داده اند و خواستار صدور گزارش اصلاحی شده اند. این خواسته با استدلال اخیر قابل اجابت نبوده مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌شود. و اما راجع به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه، چون از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد واشکال اساسی وجود ندارد.لذا بارد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواسته عینا تائید می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع

عناوین و برچسب‌ها