بررسی اعمال وکالت در طلاق در صورت عقیم بودن قابل درمان زوج

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

بررسی اعمال وکالت در طلاق در صورت عقیم بودن قابل درمان زوج

پرسش

آیا چنانچه زوجین با گذشت 5 سال از زندگی مشترک، به علت عقیم بودن زوج، صاحب فرزند نشده باشند؛ ولیکن به نظر قطعی پزشکی قانونی، زوج قابل درمان باشد، آیا وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌گردد؟

نظر هیات عالی

با تحقق شرط (انقضای بیش از 5 سال از زندگی مشترک و صاحب فرزند نشدن ناشی از عقیم بودن زوج یا...) وکالت در طلاق برای زوجه وجود دارد.

نظر اتفاقی

طبق بند 10 قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در اسناد نکاحیه، علی‌الاطلاق، در صورتی که زوجین پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک صاحب فرزند نشوند و این مشکل ناشی از عقیم بودن مرد یا عوارض جسمی دیگر در وی باشد، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌شود؛ لذا حتی در صورت قابل درمان بودن، این وکالت برای زوجه ایجاد می‌شود.

منبع
برچسب‌ها