رای شماره 107 مورخ 1381/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 48/81

شاکی:آقای عبدالرسول سیف‌زاده‌حقیقی و غیره

موضوع: 1.ابطال بخشنامه شماره 69/710 مورخ 15/11/1379 معاون وزارت آموزش و پرورش؛ 2. بهره‌مندی از همه مزایای مربوطه

تاریخ رای:یکشنبه 26 خرداد 1381

شماره دادنامه: 107

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، معاون مالی اداری وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 69/710 مورخ 1379/11/15 اعلام داشته‌اند از تاریخ 1380/01/01 فوق‌العاده نوبت دوم کارکنان به دلیل انجام وظیفه در ساعات غیر موظف از احکام کارگزینی حذف و طی ابلاغ کتبی تهیه و پرداخت گردد. بخشنامه مزبور با مصوبه شماره 54559/ت/18102 مورخ 1376/04/08 هیات وزیران مغایر است لذا درخواست لغو آن و درج فوق‌العاده مذکور در احکام کارگزینی از زمان حذف و بهره‌مندی از کلیه مزایای مربوط به بازنشستگی را داریم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها، تصوب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مجریه در صلاحیت هیات عمومی قرار دارد. نظر به اینکه اعلام مغایرت بخشنامه وزارت آموزش و پرورش با مصوبه هیات وزیران از مصادیق مندرج در ماده فوق‌الذکر به شمار نمی‌رود. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً در زمینه شکایت شاکی به خواسته برخورداری از مزایای قانون به شرح دادخواست تقدیمی پرونده جهت رسدیگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع