تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۴۵۳

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه شروع به قاچاق گازوئیل سازمان تعزیرات حکومتی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده پیوست حسب گزارش شماره ۴۷/۲۴۰۷/۱۲۹۱/۰۹/۱۱ مورخ ۲۰/۰۹/۹۲ گردان مرزی... - معاونت عملیات - مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست گمرک شهرستان... مبنی بر این که مأمورین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی مقدار تقریبی ۱۷۰۰ لیتر گازوئیل به صورت مشک از یک دستگاه خودرو نیسان آبی به شماره انتظامی... به رانندگی ع. کشف نموده اند که مراتب توسط رئیس گمرک... به دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان... اعلام و تقاضای تعقیب کیفری متهم و تأمین از اموال و ضبط کالای آقای ع. را نموده اند مراتب به دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب... ارجاع گردیده است. آقای دادیار پس از یکسری اقدامات و تحقیقات و تفهیم اتهام شروع به جرم قاچاق ۱۷۰۰ لیتر گازوئیل و اخذ تأمین مقتضی نهایتاً در پرونده کلاسه ۹۲۰۷۵۹ طی قرار شماره ۰۰۶۵۸- ۹۲ مورخ ۰۷/۱۲/۹۲ قرار مجرمیت متهم موصوف را به اتهام شروع به جرم قاچاق ۱۷۰۰ لیتر گازوئیل صادر و در مورد اتهام دیگر متهم دایر به قاچاق ۱۷۰۰ لیتر گازوئیل قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل کافی بر وقوع بزه صادرشده است (صفحه ۲۱) که قرارهای صادره به موافقت دادیار محترم اظهارنظر رسیده و کیفرخواست در مورد متهم صادر و درخواست تعیین مجازات برای متهم شده است که پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع به کلاسه ۹۳۰۰۲۹ ثبت شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... نیز طی دادنامه شماره ۰۰۰۵۴- ۹۳ مورخ ۰۸/۰۲/۹۳ در خصوص اتهام آقای ع. فاقد سابقه دایر بر ارتکاب قاچاق ۱۷۰۰ لیتر گازوئیل به جریمه تعیین ۸۳۳۳۰۶۰۰ ریال نظر به محتوای پرونده و ماهیت بزه معنونه و نوع کالای مکشوفه مورد از موارد مطروحه در صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ نبوده و نظر به این که رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی وفق ماده ذیل ماده مذکور است، لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان... صادر و سپس پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه ۹۳۰۲۸۱ ثبت گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقای ع. دایر به ارتکاب شروع به قاچاق ۱۷۰۰ لیتر گازوئیل به جریمه تعیینی ۸۳۳۳۰۶۰۰ ریال با توجه به استدلالی که در قرار عدم صلاحیت صادرشده است و با عنایت به نوع بزه مورد گزارش و این که عمل ارتکابی از مصادیق عرضه خارج از شبکه کالا تشخیص و ازجمله تخلفات صنفی محسوب می‌گردد، علی هذا مستنداً به ماده ۶۱ از قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ و ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۳۸۸ در حال حاضر تعزیرات حکومتی شهرستان... صالح به رسیدگی به موضوع بوده، لذا با تشخیص صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف رفع می‌گردد.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور - عضو معاون

هاشمی - صفرپور