رای وحدت رویه شماره 1812، 1817 تا 1819، 1823 تا 1828 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1812، 1817 الی 1819، 1823 الی 1828

تاریخ دادنامه: 1397/09/13

شماره پرونده: 97/2614، 97/2619، 97/2616، 97/2617 و 97/2876 الی 97/2881

اعلام کننده تعارض: آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث(مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900052788 با موضوع دادخواست آقای سعید هدایتی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب افتاده از تاریخ بازنشستگی 1369/06/18 به موجب دادنامه شماره 9109970900600157-1391/01/27 به شرح زیر رای صادر کرده است:

شاکی اعلام داشته اینجانب آزاده جانباز 25% جنگ تحمیلی بعد از رهائی از اسارت در کمیسیون تخصصی 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1369/06/18 بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به اینجانب بابت بازنشستگی 11/1388 بوده و از آن تاریخ (1388/11/30) حقوق خود را دریافت می نمایم اما حقوق ومزایای عقب افتاده را از زمان بازنشستگی 1369/06/18 تقاضا دارم. نظر به اینکه مشتکی عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رای کمیسیون مزبور مبنی بر عطف به ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می‌شود و مشتکی عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رای کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در حق شاکی پرداخت نماید. این رای قطعی است.

در اجرای ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 نسبت به دادنامه شماره 157-1391/01/27 صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905200092-1392/07/16 با استدلال ذیل چنین رایی صادر کرده است:

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی به عنوان آزاده جانباز براساس تصمیم کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1369/06/18 بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه 157- 1391/02/27 شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیات شعبه با اختیار حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ 1369/06/18 را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

ب- شعبه 5 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900048595 با موضوع دادخواست آقای حسین حسن زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9309970900500030- 1393/01/18 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به اینکه طبق صورتجلسه شماره 2879-1387/02/02 شورای عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن طبق صورتجلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی‌باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که در قضیه ما نحن فیه بر همین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955200716-1393/10/28 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است

ثانیاً: آثار نظریه کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیتهای ماده 108 قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجود ندارد که آثار نظریه کمیسیون مذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود. بنابراین رای شعبه 5 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970900500030 - 1393/01/18 که در شعبه دوم تجدیدنظر تایید شده و بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع