رای شماره 189 مورخ 1383/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 281/83

شاکی:رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت9/81/1768 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 11 مرداد 1383

شماره دادنامه: 189

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، پرونده کلاسه ت9/81/1768 این شعبه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مهدی رحیمی‌پور نسبت به دادنامه شماره 1893 مورخ28/10/81 شعبه یازدهم تشکیل و با تشخیص اینکه تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی بوده نهایتاً به موجب دادنامه شماره 1730 مورخ27/11/82 به رد تجدیدنظر خواهی اتخاذ تصمیم گردیده است. مشارالیه متعاقب ابلاغ دادنامه این شعبه و در مهلت مقرر با ادعای اینکه تاریخ ابلاغ دادنامه شعبه بدوی 29/11/81 بوده، نتیجتاً به تشخیص و اعلام اینکه ابلاغ در تاریخ 9/11/81 صورت گرفته اعتراض و درخواست اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده است. با بررسی سابقه امر و تاریخ ابلاغ رای منعکس در پرونده بدوی (حسب گواهی مامور ابلاغ) صحت ادعای نامبرده محرز می‌باشد. بنا به مراتب با پذیرش اشتباه مورد اشاره، مراتب در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان گزارش می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 29/11/81 به شاکی ابلاغ و نامبرده در تاریخ 13/12/81 و در مهلت قانونی نسبت به آن معترض گردیده، بنابراین دادنامه شماره 1730 مورخ 27/11/81 که تاریخ ابلاغ را اشتباهاً 9/11/81 قید ودادخواست تجدیدنظر را رد کرده محمول بر اشتباه است بدین جهت دادنامه فوق‌الذکر مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع