رای شماره 188 مورخ 1383/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 17/82

شاکی:معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:ابطال بخشنامه 100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو

تاریخ رای:یکشنبه 11 مرداد 1383

شماره دادنامه: 188

مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره 30231/04/02 مورخ 13/12/81 عنوان وزیر نیرو اعلام داشته‌اند، به پیوست گزارش کارشناسان دفتر بازرسی غرب استان تهران و استان زنجان از شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ارسال می‌گردد اهم موارد عنوان شده در گزارش عبارتند از … … صدور بخشنامه شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو مقرر شده از بابت تقسیط هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق کارمزدی معادل 17% در مدت 3 ماه از مشترکین اخذ شود بدیهی است صدور هرگونه دستورالعملی مبنی بر اخذ وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی خارج از صلاحیت دستگاههای اجرایی و صرفاً از اختیارات قانونگذار است و پیش از این نیز بخشنامه‌های مشابه از جمله بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/74 صادره توسط معاون وزیر نیرو در امور آب توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت تقدیمی طی نامه شماره 2457/م مورخ 22/4/83 اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های مربوط به تقسیط انشعاب برق از جمله بخشنامه شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/80 طی بخشنامه شماره4219/م مورخ 9/7/82 وزیر نیرو ملغی شده و مراتب نیز به کلیه شرکتهای برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان اعلام شده است. لذا رسیدگی مجدد به بخشنامه ملغی الاثر موضوعیت نداشته و تقاضای رد شکایت را دارد. ضمناً به طوری که استحضار دارید در تبصره 16 قانون بودجه سال 83 تقسیط انشعابهای آب و برق مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بر این اساس برای تقسیط اقدام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مسئولیت و اختیار وضع قواعد آمره در باب اخذ هرگونه وجه از اشخاص به قانونگذار یا ماذون از قبل او اختصاص دارد، بنابراین بخشنامه شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو در خصوص اعمال تعرفه‌ها و چگونگی ارائه خدمات به مشترکین مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب که متکی به حکم یا اجازه قانونگذار نیست خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع