تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۳۳

پیام: قرار سقوط دعوا اعتبار امر مختومه داشته و طرح مجدد همان دعوی، با قرار عدم استماع دعوا مواجه می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ف. به طرفیت خانم ش.ب. با وکالت آقای ب.م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰۷/۰۶۰/۰۰۰ ریال به لحاظ دارا شدن بلاجهت به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۴ این دادگاه نظر به اینکه خواهان وجه مذکور را به شرح دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۴۷ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران از خوانده دعوی مطالبه نموده است و بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۲۹۹ مورخه ۱۳۹۱/۴/۶ قرار سقوط دعوی صادر شده است که به‌موجب دادنامه شماره ۹۲۱۵۲۰ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۵ از سوی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تأیید شده است لذا دادگاه به اعتبار امر مختومه‬ مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صالحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم ش.ب. با خواسته مطالبه مبلغ ۳۰۷/۰۶۰/۰۰۰ ریال مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با تشخیص اعتبار امر مختومه قرار عدم استماع دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض‌عنه در اساس صحیح بوده و خدشه‌ای به اساس دادنامه وارد نیست. تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب و اجابت خواسته را موجب شود ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد. به علاوه محتویات پرونده کلاسه ۹۱۰۰۴۹ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ضمیمه پرونده محاکماتی ارسال شده حکایت از وحدت موضوع، سبب و اصحاب دعوا فی‬مابین دعوای مطروحه در این پرونده و پرونده منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران داشته و تردیدی در شمول اعتبار امر مختومه وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده، مستنداً به ماده ۸۴ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، با اصلاح قرار تجدیدنظرخواسته از عدم استماع دعوا به قرار رد دعوا، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح مذکور تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی- مداح