رای شماره 210 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 300/83

شاکی:رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت6/82/954 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان

تاریخ رای:یکشنبه 25 مرداد 1383

شماره دادنامه: 210

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، صدور دادنامه شماره 50 مورخ 16/1/83 از این شعبه به لحاظ این بوده که تجدیدنظر خواه اعلام کرده بود شاکی بومی منطقه بوده و برای همان منطقه استخدام گردیده و این جمله برای اینجانبان به نحوی تعبیر گردیده که شاکی جهت (بندپی) استخدام شده و بر این اساس دادنامه فوق‌الذکر به کیفیتی که در متن آن تحریر گردیده اصدار یافته است. اینک شاکی با ارائه مدارک قانونی اعلام نموده در محل خدمتی قبلی خود یعنی بندپی شرقی استخدام نگردیده بلکه در آزادشهر استخدام شده است، با این وصف به نظر می‌رسد رای صادره وسیله اینجانبان که بر اساس اعلام رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران و به شرح منعکس در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر گردیده مبتنی بر اشتباه بوده درخواست طرح پرونده را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌نمائیم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مراتب مندرج در مشروحه مورخ 2/4/83 آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدید نظر دیوان و مدارک و مستندات ارائه شده و نقض رسیدگی و تحقیق در باب محل استخدام اولیه شاکی و احتمال تاثیر آن در صدور رای دادنامه شماره 50 مورخ 16/1/83 شعبه ششم تجدید نظر در پرونده کلاسه 82/954 مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع