رای شماره 68 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 27/81

شاکی: آقای رضا صدوق

موضوع: ابطال مادتین 3 و 35 آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب 22/7/1346هیات وزیران

تاریخ رای: سه شنبه 24 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 68

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ماده 35 آیین‌نامه مرخصی‌ها متضمن معنی احتساب ایام تعطیل طی مدت مرخصی است و ماده 3 آیین‌نامه مذکور وجود فاصله حداقل یک روز غیرتعطیل را شرط لازم برای تقاضای مرخصی دوم دانسته است دو ماده مذکور موجب هدردادن مرخصی استحقاقی مستخدم می‌باشند و به لحاظ مغایر بودن با قانون درخواست ابطال آنها را دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به مادتین 3 و 35 آیین‌نامه مرخصی‌ها قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و به شرح دادنامه‌های شماره 78 مورخ 1378/06/22 و شماره 44 مورخ 1379/02/04 مغایر قانون شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی واتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به مادتین مذکور وجود ندارد واعتراض شاکی مشمول مدلول دو دادنامه فوق‌الذکر است و شماره مذکور در قلمرو تبصره‌های فوق‌الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع