رای شماره 67 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 212/79

شاکی: خانم فاطمه معصوم‌وند

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 73/112 مورخ 21/3/1379 آموزش و پرورش تهران

تاریخ رای: سه شنبه 24 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 67

مقدمه: شاکی طی دادخواست اعلام داشته است، اینجانب مدرک دیپلم خود را از آموزش و پرورش منطقه 12 تهران اخذ نموده و به لحاظ سکونت در منطقه 11 تهران قصد ثبت نام در مرکز پیش‌دانشگاهی منطقه اخیرالذکر را داشتم که به استناد قسمت الف بند 4 دستورالعمل مورد شکایت ثبت نام در مرکز پیش دانشگاهی روزانه را منوط به ثبت نام در منطقه 12 (محل اخذ دیپلم) و اخذ ورقه انتقالی می‌دانند. چرا باید در یک شهر برای ثبت نام در مناطق مختلف مدارس دولتی تعیین معدل نمایند. این در حالی است که برابر اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. بناء‌ علیهذا ابطال بخشنامه شماره 73/112 مورخ 1379/03/21 مدیرکل آموزش و پرورش تهران و الزام منطقه محل سکونت به ثبت نام را دارم.مدیرکل آموزش و پرورش تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32/153342/2 مورخ 1379/10/14 اعلام داشته‌اند، پذیرش دانش آموز در دوره پیش دانشگاهی برابر تبصره یک ماده 4 دستورالعمل وزارت متبوع به شماره 20114/400 مورخ 1379/02/20 که بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1377/07/29 هیات وزیران تهیه و تدوین گردیده است و همچنین به استناد دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش به شماره 2-1/475 مورخ 1379/02/21 که در بند 4 ابراز می‌دارد دانش آموزانی که صرفاً به جهت تغییر محل سکونت قصد انتقال از مرکز دولتی منطقه اخذ دیپلم به سایر مناطق را دارند با رعایت موارد ذیل می‌توانند درخواست خود را به مرکز ارائه نمایند.الف) ثبت نام در مرکز دولتی محلی اخذ دپیلم.ب) دارا بودن حداقل معدل قابل پذیرش در منطقه مقصد.فلهذا خواسته شاکی غیر من‌وجه و خارج از بخشنامه‌های اداری بوده، لذا رد خواسته شاکی مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مفاد دادخواست متضمن اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی بر اساس مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست شاکی به شعبه بدوی ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع