رای شماره 1209 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1209

تاریخ دادنامه: 24/11/1396

کلاسه پرونده: 95/1070

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام

بدین وسیله به استحضار می رساند شهرداری سمنان و اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان تفاهم نامه ای را با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان جهت همکاری برای صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت مطابق شرایط و بندهای آن به امضا رسانده اند. با امضای این تفاهم نامه از تاریخ 1/11/1393 بخشی از امور حاکمیتی صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان واگذار شده است و از تاریخ مذکور سازندگان واحدهای آپارتمانی برای اخذ پایانکار ساختمانی و اسناد مالکیت به سازمان نظام مهندسی سمنان مراجعه می نمایند و نظام مهندسی نیز بر اساس بند 5 تفاهم نامه از متقاضیان هزینه ای را مطابق تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور دریافت می‌نماید، لذا با دلایل ذیل درخواست ابطال تفاهم نامه را دارم.

1- صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت از فعالیت ذاتی و حاکمیتی به ترتیب شهرداریها و ادارات ثبت املاک و اسناد هر محل می‌باشد و هدف از تاسیس شهرداری و اداره ثبت اعمال حاکمیتی در این خصوص است که قانونگذار برای آنان پیش بینی کرده است و این اعمال حاکمیتی و یا قسمتی از آن قابل واگذاری نیست، امور حاکمیتی از صدور پایانکار در شهرداری و صدور اسناد آپارتمانها (اموال غیر منقول) به ترتیب در شهرداری و در اداره ثبت نیاز به تهیه و تنظیم نامه، دستورالعمل، صورتجلسات و نقشه و سایر مستندات قانونی مورد نیاز مترتب به صدور پایانکار و یا صدور اسناد است که توسط کارشناسان شهرداری محل و یا نمایندگان ثبت اداره ثبت آن ناحیه تهیه و صادر می‌شود. این مستندات از جمله نقشه ها، به نحوی امتیاز پایانکار و یا سند را برای تصرف مالکانه معرفی و ارائه می دهد. در این خصوص مواد 2 و 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 نیز به آن اشاره دارد.

ماده 2- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

ماده - در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند.

2- در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین استناد به ماده 46 قانون برنامه توسعه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی این سازمانها و موسسات نیز در همین راستا عمل می کنند. لذا تنظیم تفاهم نامه برای واگذاری قسمتی از اعمال حاکمیتی وجاهت قانونی ندارد.

3- مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده 10 قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقد کنندگان قرارداد قابل تسری نیست.

4- بند 5 تفاهم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان، شهرداری سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به دریافت هزینه تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانها اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان در کلاسه پرونده 92/584 با شماره دادنامه 240 در خصوص ابطال ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89-3/11/1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89-3/11/1389 مبنی بر تصویب تعرفه ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، دریافت هزینه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص داده است.

5- در قانون شهرداری و قانون ثبت اسناد و املاک مجوزی برای شهرداران و یا مدیران کل ثبت برای تغییر رویه معمول و نهایتاً مجوزی برای تنظیم تفاهم نامه مشاهده نمی گردد. با مطالعه در شرح وظایف شهرداران و یا مدیران کل ثبت نیز تکلیف و مجوزی برای تنظیم تفاهم نامه مشاهده نمی گردد و در این خصوص آیین‌نامه و یا دستورالعملی مشاهده نگردید.

با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان، اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست. "

متن تفاهم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" تفاهم نامه همکاری

ماده1: طرفهای تفاهم نامه:

شهرداری سمنان، شهرداری سمنان به نمایندگی شهرداریهای شهرهای استان سمنان با نمایندگی آقای محمدکاظم شربتدار به سمت شهردار سمنان و به نشانی سمنان خیابان سعدی شهرداری سمنان.

اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان: اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان با نمایندگی آقای سیروس سلامتی به سمت مدیر به نشانی سمنان خیابان طالقانی اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان با نمایندگی آقای فریبرز یداللهی به سمت رئیس و به نشانی سمنان بلوار معلم شرقی نرسیده به میدان مطهری.

ماده 2: موضوع تفاهم نامه:

موضوع تفاهم نامه عبارتست از همکاری سه طرف برای صدور پایانکار ساختمانی و اسناد مالکیت مطابق شرایط و بندهای این تفاهم نامه.

ماده3: اهداف تفاهم نامه:

1- ایجاد فضای مشترک همکاری و تعامل بین سه طرف

2- رفع تعارضات و یکی شدن مساحتها در پایانکار و اسناد مالکیت

3- تسریع روند صدور پایانکار و اسناد مالکیت

4- کاهش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگانهای ذیربط

ماده4: شرایط تفاهم نامه:

1- روند مراحل اجرای تفاهم مطابق جدول پیوست می‌باشد.

2- هر یک سه طرف تفاهم نامه موافقت می نمایند، مراحل کاری مرتبط با خود را همان طور که در جدول پیوست آمده انجام دهد.

3- شهرداریها متعهد می گردند در زمان اخذ پروانه ساختمان، نسبت به اطلاع رسانی به مالکین در خصوص مراجعه به نظام مهندسی ساختمان و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جهت تثبیت عرصه پس از نماسازی اقدام نمایند.

4- ارجاع کار به مهندسان نقشه بردار ذیصلاح از طریق سازمان و بر اساس سیستم ارجاع کار تایید شده توسط سازمان و پس از دریافت سهم سازمان انجام خواهد شد.

5- هزینه تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان طبق تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور می‌باشد.

6- در صورتی که هر یک از سه طرف تفاهم نامه به هر دلیل قادر به انجام رویه مطابق شرایط مندرج در تفاهم نامه نباشد، یا اعلام به طرفین مقابل و بازنگری در شرایط در خصوص نحوه ادامه همکاری تصمیم خواهند گرفت.

7- این تفاهم نامه از تاریخ 1/11/1393 لازم الاجرا می‌باشد.

8- این تفاهم نامه در 3 نسخه تهیه و امضای سه طرف رسیده است.- شهردار سمنان- مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار سمنان به موجب لایحه شماره 15936/18/01-16/11/1395 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در خصوص کلاسه پرونده 95/1070 به شماره پرونده 9509980905800000678 موضوع دادخواست آقای محمود رحمانی به طرفیت شهرداری سمنان لایحه دفاعیه ای به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

1- تفاهم نامه فیمابین 3 ارگان منعقد شده است و شاکی می باید هر 3 ارگان را به عنوان طرف شکایت در دادخواست طرف شکایت قرار می داد این در حالی است که فقط شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک طرف شکایت قرار گرفته اند و اسمی از سازمان نظام مهندسی به میان نیامده است و به دلیل اینکه دادخواست تقدیمی صحیح طرح نشده است لذا محکوم به رد است.

2- تفاهم نامه مورد نظر به استناد ماده 10 قانون مدنی و در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی و با اهداف ذیل الذکر منعقد شده است. به استناد ماده 3 تفاهم نامه فیمابین این تفاهم نامه با اهداف خاصی تنظیم شده است که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد:

الف- ایجاد فضای مشترک همکاری و تعامل بین طرفین

ب- رفع تعارضات و یکی شدن مساحتها در پایانکار و اسناد مالکیت

ج- تسریع روند صدور پایانکار و اسناد مالکیت

د- کاهش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگانهای ذیربط

حال مشاهده می نمایید که انقعاد این تفاهم نامه فقط و فقط برای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از هرگونه تعارض انجام گرفته است و هیچ نفع شخصی (سازمانی) را در پی ندارد.

3- با توجه به اینکه در زمان صدور سند مالکیت کارشناسان اداره ثبت با مراجعه به ملک مورد تقاضای تفکیک نسبت به متراژ اقدام می نمودند. بعضاً اختلاف متراژ بین کارشناسان اداره ثبت و پایانکار صادره از سوی شهرداری رخ می داد و این موضوع باعث اطاله زمان و برگرداندن متقاضی به شهرداری جهت اصلاح پایانکار می گردید که شهرداری در صورت اضافه متراژ پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع تا اعضای کمیسیون نسبت به این موضوع رسیدگی و رای خود را صادر نمایند تا پس از تعیین تکلیف پایانکار اصلاحی صادر شود. مجدداً متقاضی جهت روند کارهای ثبتی به اداره ثبت معرفی تا نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نماید و انجام این پروسه حداقل 3 ماه متقاضی را معطل می نمود لذا در جهت حل این معظل با کسب نظر از اداره کل بازرسی استان سمنان، تفاهم نامه 3 جانبه ای فیمابین شهرداری سمنان، اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان و سازمان نظام مهندسی استان سمنان منعقد گردید تا این معظل برطرف شود.

لازم به توضیح می‌باشد که کلیه شهروندانی که در سطح شهر مشغول به ساخت و ساز می‌باشند از انعقاد این تفاهم نامه رضایت کامل را دارند. علیهذا با تمامی توضیحات فوق الاشاره از ریاست هیات عمومی دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای شاکی مورد استدعا می‌باشد. "

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب لایحه شماره 32553/96-23/2/1396 اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده 9509980905800000678 به کلاسه پرونده 95/1070 موضوع شکایت آقای محمود رحمانی به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان به خواسته ابطال تفاهم نامه منعقده اداره کل ثبت استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به استحضار می رساند بر اساس کدهای 918 الی 920 مجموعه بخشنامه های ثبتی، توجهاً به این که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الزام قانونی جهت مباشرت در تهیه نقشه تفکیکی نداشته، لذا با توجه به محدودیت نیروی انسانی این سازمان و به منظور تسهیل در انجام امور مراجعین و رفع تعارضات و یکی شدن مساحت در پایانکار و اسناد مالکیت صادره، تفاهم نامه شماره 197539/89-3/11/1389 فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به منظور برون سپاری تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان منعقده گردیده، که در این راستا و متعاقب آن اداره کل ثبت استان سمنان و شهرداری سمنان (به منظور مشارکت شهرداری) تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی سمنان منعقد که بر اساس تفاهم نامه مذکور مقرر گردید مهندسین ساختمانی پس از تهیه نقشه های تفکیکی نسبت به ارسال نقشه ها و فرمهای مربوطه به شهرداری جهت تنظیم پایانکار اقدام و اداره ثبت نیز بر اساس تفاهم نامه ملزم به تنظیم صورتمجلس تفکیکی پس از کنترل نقشه های ارسالی از نظام مهندسی شده است و سپس اقدام به صدور سند مالکیت نماید. بنا به مراتب در رد اظهارات شاکی، نظر ریاست دیوان را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:

1- ادعای شاکی مبنی بر اینکه اداره ثبت، صدور اسناد مالکیت را به سازمان نظام مهندسی واگذار نموده ادعایی کذب و بی اساس می‌باشد. چرا که در تفاهم نامه مورد شکایت، هیچ یک از وظایف حاکمیتی و ذاتی اداره ثبت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نشده است و هیچگونه اجازه ای به سازمان نظام مهندسی جهت صدور سند مالکیت داده نشده، بلکه فقط تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان با هدف تسهیل و تسریع در امور به نظام مهندسی واگذار شده است.

2- بند 8 تفاهم نامه سازمان ثبت با نظام مهندسی که از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده، متضمن تعیین تعرفه نقشه بوده ولی بند 5 تفاهم نامه ثبت استان سمنان، تعرفه تهیه نقشه تعیین ننموده، بلکه به تعرفه های نظام مهندسی ارجاع داده است.

بنابراین اداره کل ثبت استان سمنان نظر به نقش حاکمیتی خود به وظیفه قانونی عمل نموده و ایرادی بر آن وارد نیست و ادعای شاکی مبنی بر اینکه اداره ثبت سمنان صدور سند مالکیت را به سازمان نظام مهندسی واگذار نموده، ادعایی بی اساس می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مفهوماً نسبت به غیر طرفین قابل تسری نبوده و دارای آثار حقوقی نیست لذا نمی تواند تعهداتی را برای آنان ایجاد نماید.

ثانیاً: قانون ثبت اسناد و املاک در موادی چون 9، 21، 47، 48، 70 و 150 و همچنین قانون شهرداری در بندهای ذیل ماده 55 خود وظایفی را در باب صدور سند مالکیت و تفکیک املاک و نیز گواهی پایانکار و پروانه ساختمانی برای ادارات مزبور و مالکان و متقاضیان تعیین کرده است، بنابراین تحمیل شرایط، تکالیف و هزینه هایی زائد بر آنچه که قانونگذار تصریح کرده مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات منعقدکنندگان تفاهم نامه تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع