صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

صلاحیت رسیدگی به جرم تخریب عمدی با توجه به میزان خسارت وارده

پرسش

در خصوص تخریب عمدی موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که ملاک را میزان خسارت قرار داده است در صورتی که میزان خسارت کمتر از صد میلیون ریال باشد ولی با درجه شش (بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) مطابقت داده شود نه درجه هفت، آیا در صلاحیت دادسرا می‌باشد یا دادگاه؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۹۶/۴/۲۰ مستقیماً در دادگاه کیفری ۲ مطرح می‌شود. بدیهی است بر فرضی که میزان خسارت وارده بیشتر از صد میلیون ریال باشد پرونده در دادسرا مطرح می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ملاک میزان خسارت است اگر خسارت وارده بیشتر از صد میلیون ریال باشد در صلاحیت دادسرا و مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ عمل می‌شود ولی اگر کمتر از صد میلیون ریال باشد هر چند مطابق با درجه شش (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) باشد طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جزای نقدی نسبی که تعزیر درجه ۷ محسوب می‌شود در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشد.

نظر اقلیت

در صورتی که حداقل میزان خسارت کمتر از صد میلیون ریال باشد ولی مطابق با درجه شش (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) باشد در صلاحیت دادسرا می‌باشد نه دادگاه کیفری دو.