تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۷۷

پیام: روزنامه، شخص حقوقی محسوب می‌شود و طرح دعوی اعسار از جانب آن، مسموع نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی روزنامه و. به طرفیت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقتصادی- خانی