ماده 149 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

پاداش و هزینه سفر و فوق ‌العاده ماموریت در داخل و خارج از کشور و فوق‌ العاده ‌های انتقال، محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت‌ از تسهیلات زندگی به میزان مشمولین قانون استخدام کشوری به پرسنل پرداخت می‌گردد.
‌تبصره - آیین ‌نامه پرداخت فوق‌ العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به تبصره ماده 138 این قانون ‌باید به نحوی تجدیدنظر گردد که مبالغ پرداختی بابت موارد مزبور جز در صورت تجدیدنظر در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری، معادل کارکنان‌ همطراز پرسنل، در قانون استخدام کشوری باشد.