تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۱۳۳
شماره پرونده: ۱۴۳۶‏-‎۱‏/‎۱۶۸‏-‎۹۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.