نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08

تاریخ نظریه: 1393/09/08
شماره نظریه: 7/93/2134
شماره پرونده: 1484-1/186-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به ماده 366 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میکند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمیتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 موثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم میکند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، باید مطابق ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عمل می‌شود.

منبع