تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۱۳۴
شماره پرونده: ۱۴۸۴‏-‎۱‏/‎۱۸۶‏-‎۹۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می­کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی­تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می­کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل می‌شود.