تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۴۸۹
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۱۷۸

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی؛ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات است و آنچه در فرض سوال آمده منصرف از این ماده است زیرا در این فرض مجازات قانونی جرم از چند جنس مختلف مانند شلاق، حبس و جزای نقدی است و دادگاه با حصول شرایط تعلیقِ اجرای مجازات در خصوص یکی از آنها, اجرای مجازات حبس را معلق کرده است، همچنان که دادگاه می­توانسته اجرای کلیه این مجازاتها را هنگام صدور حکم معلق کند، این اختیار را نیز دارد که بعداً اجرای بقیه یکی یا همه آنها را با رعایت شرایط مقرر در قانون معلق نماید و این امر فاقد منع قانونی است.
۲- برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، احراز تمام شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به صدر ماده ۴۶ این قانون ضروری است.