رای شماره 423 مورخ 1382/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 423

تاریخ: 1382/10/21

کلاسه پرونده:82/785

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت9/81/1224 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، از ناحیه اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند درخواست اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره 680 مورخ 23/4/82 در پرونده کلاسه ت9/81/1224 این شعبه گردیده است. نظر به اینکه دادنامه مذکور با لحاظ مندرجات پاکت پستی و با توجه به قرینه مربوط به تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه و تاریخ توزیع آن در تهران اصدار یافته ولی مدرک پستی که اخیراً به ضمیمه تقاضا ارائه گردیده است علیرغم تلقی این شعبه، دلالت بر تحویل مدارک در مهلت مقرر قانونی یعنی 8/8/82 به اداره پست دارد. لذا با توجه به مراتب و پذیرش اشتباه در جریان رسیدگی و صدور دادنامه فوق‌الذکر مراتب در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که دادنامه بدوی در تاریخ 17/7/81 به اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند ابلاغ شده و اداره مذکور دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 8/8/81 و در مهلت قانونی تحویل اداره پست نموده است، بنابراین مدلول دادنامه شماره 680 مورخ 23/4/82 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مشعر بررد تقاضای تجدیدنظر بهعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع