رای شماره 160 مورخ 1381/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 169/81

شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید موضوع تصویب‌نامه شماره 73574/ت18921ه‌ مورخ 7/11/1376 هیات وزیران

تاریخ رای: سه شنبه 22 مرداد 1381

شماره دادنامه: 160

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید با قانون مذکور مخالف است و شرط اضافه را مطرح کرده و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد. لذا درخواست ابطال آن را می‌نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه سیاق عبارت تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطاء مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید متضمن برقراری شرایطی خارج از حدود قانون مربوط می‌باشد. بنابراین تبصره مذکور به جهت فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع