تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۶۶۷
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۳۷۰

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم‌الاداء است که با صدور حکم، محکومٌ‌علیه باید به نرخ روز آن را به محکومٌ‌له پرداخت نماید. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسوولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح گردد، مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص بعمل آمده باشد. بنابراین در فرض پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنی­علیه، رافع مسوولیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی می‌تواند به عنوان علی‌الحساب تلقی گردد تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجراء این مبلغ هم لحاظ شود.
۲- فاضل دیه به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای حکم قصاص، محاسبه و وصول می‌شود.