رای شماره 355 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 355

تاریخ دادنامه: 20/4/1396

کلاسه پرونده: 95/436

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهیار اصغری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 8010/الف-26/2/1395 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور و نامه 34335/010/17-9/2/1395 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

گردش کار:: 1- به موجب نامه شماره 8010/الف-26/2/1395 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور و نامه 34335/010/17-9/2/1395 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با دیوارکشی در ملک آقای مهیار اصغری مخالفت شده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه های مورد شکایت در خصوص عدم موافقت با دیوارکشی در ملک شاکی صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع