رای شماره 356 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 356

تاریخ دادنامه: 20/4/1396

کلاسه پرونده: 96/461

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن رضاخانلو

موضوع شکایت و خواسته: اصلاح تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی

گردش کار: 1- آقای حسن رضا خانلو به موجب دادخواستی اصلاح تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی را خواستار شده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اصلاح تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی را خواستار شده است و رسیدگی به درخواست مذکور از صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع