اعتبار امر مختومه حکم به بطلان دعوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19
شماره دادنامه قطعی: 9409970221201771

پیام: در صورتی که حکم به بطلان دعوی، راجع به ماهیت موضوع و قاطع کلی یا جزئی دعوی نباشد و حسب محتویات آن، صرفاً ناظر بر شکل دعوی باشد، قرار تلقی شده و فاقد اثر اعتبار امرمختومه است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9209980242300900 شماره دادنامه: 9309970242300047 شعبه: شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تاریخ: 1393/01/26- 09:14 قاضی: یوسف یعقوبی

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای پ. عباد زاده به وکالت از خانم د. خ. فرزند م. به طرفیت خانم ن. ب. فرزند م. علی به خواسته تنفیذ عقد بیع وانتقال رسمی سه دانگ از شش دانگ قطعه 13 پلاک ثبتی 114145/37 بخش 11 تهران و فک رهن وخسارت دادرسی به استناد سند عادی بیع وارد است زیرا اولاً - مستندات ایرادی موید تحقق عقد بیع نسبت به بیع و استمرار مالکیت رسمی خوانده برآن است ثانیاً - هر چند که شعبه محترم 124 طی دادنامه شماره 753 مورخ 29/9/89 حکم به بطلان دعوی فوق صادرنموده است ولی نظربه این که استدلال دادگاه به صحت ترهین مبیع بوده وماهیت رأی دادگاه افاده قرار را دارد واظهارنظر ماهیتی نمی‌باشد لذا دادگاه به استناد مواد 338 و 362 و 367 قانون مدنی و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به انتقال رسمی سه دانگ آپارتمان فوق برابر سند عادی بیع و فک رهن و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی واوراق وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه درحق خواهان صادرونسبت به تنفیذعقد بیع نظربه این که عقد بیع به نحو صحیح واقع شده و موجبی برای تنفیذآن وجود ندارد به استناد ماده 223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یوسف یعقوبی محمود آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: 9209980242300900 شماره دادنامه: 9309970221201086 شعبه: شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1393/09/05- 08:55 قاضی: سیدعطا قیصری قاضی: رسول دوبحری

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن. ب. باوکالت آقای بهروز لامعی بطرفیت خانم د. خ. نسبت به دادنامه شماره 47- 93/1/27 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 3 دانگ از ششدانگ آپارتمان قطعه 13 پلاک 37/114145 - اصلی واقع در بخش 11 تهران وفک رهن و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است. نظر به اینکه دادنامه شماره 753- 89/9/29 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران بامعیار مقرر درماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان قاطع کلی یاجزئی دعوی و راجع به ماهیت موضوع، انطباق ندارد و حسب محتویات آن ناظر بر شکل قضیه و دعوی است فلذا قرار تلقی و فاقد اثر اعتبار امرمختوم می‌باشد و استدلال دادگاه نخستین در ارزیابی آثار آن خالی از خلل میباشد و باتوجه به اینکه موجب دیگری برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور در بخش مورد تجدید نظرخواهی عنوان نگردیده و وجود ندارد به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید نظر خواهی را رد و آن بخش از دادنامه مذکور راتایید می نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه رسول دوبحری سید عطاقیصری

منبع

عناوین و برچسب‌ها