تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۲۰

پیام: ابلاغ رأی به کارشناس حقوقی واحد دولتی، در فرضی که ابلاغ شونده شخص حقوقی دولتی باشد، ابلاغ صحیحی نیست و اوراق قضایی می بایست به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی ابلاغ شوند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تویسرکان از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۸۸۲۰۰۶۶۱ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۱ اصداری از شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه مذکور در مورخه ۱۳۹۳/۹/۴ به تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده است و نامبرده خارج از مهلت مقرر در مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده است بنابراین دادگاه مستنداً به تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه راصادره و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف ۲۰ روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - اصفهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تویسرکان با ریاست آقای ح.د. به طرفیت آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که به‌موجب آن در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۰۰۶۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۱، به جهت طرح در خارج از فرجه قانونی، قرار رد صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه دادنامه اخیرالذکر برابر برگ ۱۷ پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۴ به کارشناس حقوقی اداره ثبت احوال تویسرکان ابلاغ شده است. در حالیکه برابر ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی به رئیس دفتر و یا قائم مقام وی ابلاغ شود. لذا با توجه به‌ مراتب فوق ضمن ابطال ابلاغ فوق و احراز تجدیدنظرخواهی به موقع، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم نقض، پرونده جهت تبادل لوایح (دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه ۰۰۶۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۱) عیناً به دفتر دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی