تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۰۸۰

پیام: ساخت انباری و جان پناه در راستای بهینه کردن تولیدات کشاورزی، مصداق بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- به‌موجب دادنامه شماره ۱۰۲۹- ۱۳۹۱/۱۲/۲۲صادرشده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی... آقای الف. به اتهام ارتکاب بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی (۴۲ مترمربع) به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱با اصلاحات بعدی به قلع‌وقمع بنای ساخته‌شده و پرداخت هشت‌صد و چهل هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم‌شده و این حکم وفق دادنامه شماره ۱۶۳- ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان... مورد تأیید قرارگرفته است.

۲- محکومٌ‌علیه نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده، اما لایحه متضمن درخواست مزبور را به دایره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... ارائه داده و دادیار دایره اجرای احکام ضمن ملاحظه تقاضای نام­برده، مقرر داشته با عنایت به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پرونده با حفظ بدل مفید به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نام­برده در لایحه موصوف که هنگام شور خوانده می‌شود به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد نموده و چنین توضیح داده: «...در ملک کشاورزی و باغداری هر کشاورز نیاز مبرم به احداث خانه باغ جهت نگه‌داری اسباب و تجهیزات کشاورزی و باغداری است که این حقیر از این امر مستثنی نبوده و بنا به نظر کارشناس جهاد کشاورزی و رأی صادره فقط در ۴۲ متر خانه باغ ساخته‌ام و دیگر هیچ تغییر کاربری نداده‌ام و همواره شغل کشاورزی و باغداری خود را داشته و دارم.

۲- در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۱۳۸۵ چنین آمده است: «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آن‌ها از تاریخ این قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در خارج از....» تغییر کاربری مزارع کشاورزی و باغ‌ها را ممنوع دانسته است. حال این‌که این‌جانب مطابق با رأی دادگاه بدوی و کارشناس پرونده فقط مبادرت به احداث خانه باغ نموده‌ام.

۳- مطابق با تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود....آیا سایر تولیدات کشاورزی در تبصره مذکور شامل حال خانه باغ نیست؟ نظریه مشورتی مقرر می‌دارد: (احداث خانه باغ «با تأیید کارشناس» به‌منظور استراحت و یا محلی برای نگه‌داری ابزارآلات کشاورزی با لحاظ مقررات آیین‌نامه اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۱۱از موارد تخلف مندرج در ماده ۳ محسوب نمی‌گردد».

۴- دارای ۱۲ هکتار اراضی زراعی آبی و باغی بوده که در این راستا پروانه فعالیت نظام صنفی جهاد کشاورزی صادر نموده که تصویر پروانه مذکور، نظریه کارشناس جهاد کشاورزی، تقاضای درخواست مجوز فعالیت‌های دامی و کشاورزی، گواهی مالکیت به پیوست تقدیم می‌گردد».

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست محکومٌ­ علیه آقای الف. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳- ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان...، با توجه به این‌که وفق تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱) به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۱۳۷۴ اقدام محکومٌ ­علیه در راستای بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده، خصوصاً که مطابق پروانه فعالیت صنفی مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۱، به نام­برده مجوز فعالیت کشاورزی در ۱۲ هکتار از اراضی پلاک... اصلی... داده شده و محکومٌ‌ علیه به شرح مدافعاتش در برگ ۱۱ پرونده در آنجا یک اتاق ۷×۶ به ‌عنوان انبار و جان‌پناه با بلوک سیمانی و سقف چوبی ساخته است. بنابراین به لحاظ انطباق تقاضای محکومٌ­ علیه با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکومٌ ­علیه را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان... محول می‌نماید.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی