تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۳۶۷
شماره پرونده: ۹۳-۳/۱-۱۶۹۵

استعلام:

در پرونده ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می­شود ودر مرحله اجرا شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته ومحکوم له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد.حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح نموده«... شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ به مالی معرفی کند....»بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ به از مال معرفی شده به عمل می آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ به از ناحیه محکومٌ له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ علیه را جلب و بازداشت نمود.