ماده 16 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران سازمانی است با سلسله مراتب مستقل و متمرکز که با هم آهنگی وزارت ‌اطلاعات ماموریت و وظایف زیر را انجام میدهد:
1 - ماموریت.
‌پیشگیری، کشف، شناسائی و خنثی کردن فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری، موارد ایجاد نارضایتی، نفوذ جریانات سیاسی و ایجاد اختلال ‌در انجام ماموریت به منظور حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها از طریق حفاظت پرسنل، اطلاعات، اسناد، مدارک، اماکن، ‌تاسیسات، وسایل و تجهیزات و امنیت ارتباطات با رعایت اصل 156 قانون اساسی.
2 - وظایف.
‌الف - کسب و جمع ‌آوری اخبار و تولید، تجزیه و تحلیل و طبقه‌ بندی اطلاعات مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها.
ب - کشف و خنثی نمودن توطئه‌ ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی و خرابکاری.
ج - تهیه طرحها و دستورالعملهای حفاظتی در زمینه حفاظت اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تاسیسات، اماکن، تجهیزات و پرسنل ارتش و ‌وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها و نظارت بر اجرای آنها.
‌د - آموزش و ارشاد پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها در زمینه ‌های حفاظتی و آموزش تخصصی پرسنل سازمان حفاظت‌ اطلاعات.
ه- - گزارش اطلاعات و اخبار امنیتی غیرنظامی واصله به وزارت اطلاعات.
‌و - کشف و شناسائی فعالیتهای سیاسی پرسنل و نفوذ جریانات و تشکلهای سیاسی در ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها.
‌ز - کشف و شناسایی موارد کم کاری و کارشکنی و تخلف در انجام ماموریت و گزارش آن به مسئولین مربوط.
ح - مطلع نمودن فرماندهان از مواردی که برای انجام ماموریتشان ضروری بوده و در صلاحیت آنان است.
ط - بررسی صلاحیت امنیتی پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها.
ی - انجام کلیه امور مربوط به صدور پروانه حمل سلاح شکاری و کمری و مهمات مربوط در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به ‌آنها.
ک - طرح ‌ریزی و انجام عملیات فنی حفاظت اطلاعاتی و کنترل ارتباطات در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها.
‌تبصره 1 - رئیس سازمان حفاظت اطلاعات از بین افراد مورد تایید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک منصوب میگردد و مستقیماً تحت امر ‌مقام رهبری انجام وظیفه می ‌نماید و عزل وی نیز با تایید مقام رهبری و حکم رئیس ستاد مشترک انجام میشود.
‌تبصره 2 - ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها موظفند پشتیبانی ‌های پرسنلی و لجستیکی مورد نیاز را در چهارچوب جداول سازمان ‌مربوط که به تصویب فرماندهی کل میرسد، در اختیار قرار دهند.
‌تبصره 3 - رئیس سازمان حفاظت اطلاعات موظف است در موارد براندازی و نیز خرابکاریهای مهم، دادستان کل کشور و فرمانده کل سپاه ‌پاسداران را سریعاً در جریان قرار دهد.
‌تبصره 4 - سازمان حفاظت اطلاعات موظف است موارد انحرافات عقیدتی، سیاسی و اخلاقی پرسنل را که در جریان ماموریتهای خود مطلع ‌می گردد، به سازمان عقیدتی سیاسی منعکس نماید.