تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از قرارهای نهایی دادسرا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج

موضوع

تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از قرارهای نهایی دادسرا

پرسش

در مواردی که رای مرجع قضایی دایر بر منع یا موقوفی تعقیب و یا برائت متهم در پرونده‌های اعلامی سازمان بازرسی باشد مستنداً به ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مهلت مقرر در صورت ارائه مستندات و دلایل نقض به دادستان، آیا دادستان می‌تواند نسبت به قرار صادره که توسط معاون دادستان و یا دادیار اظهارنظر به جانشینی از وی مورد موافقت قرار گرفته است، تجدیدنظرخواهی کند؟

نظر هیات عالی

با توجه به رای وحدت رویه 833 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط حتی در فرضی که خود دادستان با قرارهای اشاره شده موافقت کرده باشد، قابلیت اعتراض دارد.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری که شاکی را تعریف نموده است و مستند به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری حق اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا (قرارهای منع و موقوفی تعقیب) را حق شاکی دانسته است و از آنجایی که سازمان بازرسی، شاکی محسوب نشده و صرفاً اعلام‌کننده جرم می‌باشد؛ لذا دادستان تکلیفی به تبعیت از سازمان بازرسی ندارد و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منصرف از قرارهای صادره از دادسرا می‌باشد.

نظر اقلیت

در صورت عدم اعتراض سازمان بازرسی به پرونده‌های اعلامی از طرف خودش احقاق حق صورت نپذیرفته و نافی فلسفه تشکیل سازمان بازرسی می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها