رسیدگی به جرم شهردار شهرستان غیر مرکز استان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

رسیدگی به جرم شهردار شهرستان غیر مرکز استان

پرسش

چنانچه شهردار شهرستان غیر از مرکز استان، مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک گردد با عنایت به مواد 26، 308 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای صالح کدام است؟ دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرای مرکز استان؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر از مراکز استان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم می‌باشد و صرفاً رسیدگی به اتهامات شهرداران مراکز شهرستانها، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است که در این وجه، دادسرای در معیت دادگاه، صالح به رسیدگی است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به صلاحیت شخصی می‌باشد لذا رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به عنوان فصلی که ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری در آن گنجانده شده است، موضوعاً خارج از بحث صلاحیت می‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارند؛ (ماده 26- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه‌ می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. ماده 401- در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی‌ می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.)
رسیدگی در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است.

منبع
برچسب‌ها