رای شماره 1917 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1917

تاریخ دادنامه: 11؍10؍1397

شماره پرونده: 96؍1229

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هوشنگ دهقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 مصوبه مورخ 1395/12/01 هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره 147112؍95؍18؍پ؍د-1395/12/02 و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 15 مصوبه مورخ 1؍12؍1395 هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان صدرالذکر با عنایت به حکم بازنشستگی شماره 10-11 -26؍12؍1395 به افتخار بازنشستگی از دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری نایل گردیدم و با عنایت به اینکه بنا به نیاز واحد مربوطه از بدو خدمت (1؍7؍1366) بیش از 15 روز مرخصی استحقاقی خود را استفاده ننموده ام اما علی رغم اینکه بر اساس ماده 3 دستورالعمل موضوع بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه مرخصی استفاده نشده این دسته از کارکنان قراردادی به میزان 15 روز در پایان سال بازخرید می‌گردد و نیز با توجه به بخشنامه شماره 403650؍14 الف-13؍11؍1386 دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع که اشعار می دارد: با توجه به ماده 3 دستورالعمل تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای غیر هیات علمی، نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی افراد مشمول همانند کارکنان پیمانی خواهد بود خوانده از بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده اینجانب و پرداخت آن استنکاف نموده و با طرح موضوع در هیات رئیسه دانشگاه و تصویب بند 15 مصوبه مورخ 1؍12؍1395 موضوع نامه شماره 47112؍95؍18؍پ؍د [147112؍95؍18؍پ؍د] ریاست دانشگاه موجبات تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است.

علی ایحال با در نظر گرفتن این مهم که اینجانب بنا به ضرورت و نیاز واحد مربوطه از ایام مرخصی استحقاقی خود استفاده ننموده به موجب ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو مصوبه مذکور هیات رئیسه دانشگاه و الزام خوانده به بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده نظیر کارکنان پیمانی دانشگاه مورد استدعا می‌باشد. ضمناً شایان ذکر است جمع مرخصی لحاظ شده در طول خدمت برای اینجانب یکصد و ده روز محاسبه گردیده است. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه هایی که به شماره 1229-96-1 -8؍12؍1396 و 2523 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی شده، پاسخ داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً عطف به اخطاریه مورخ 6؍10؍1396 در خصوص پرونده کلاسه 96؍1229 مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقض قوانین و مقررات را توسط هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می رسانم همان گونه که مستحضر می باشید به موجب بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین‌نامه اداری و استخدامی مصوب هیات امنای خود می‌باشند، همچنین بر اساس بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اخیرالذکر مرخصی استفاده نشده کارکنان تبصره 3 موضوع آیین‌نامه اخیرالذکر همانند سایر کارکنان پیمانی به مدت 15 روز در پایان هر سال قابل ذخیره می‌باشد. ولی متاسفانه هیات رئیسه خوانده به موجب بند 5 [15] مصوبه مورخ 2؍12؍1395 موضوع نامه شماره 147112؍95؍18؍پ؍د برخلاف آیین‌نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده نشده اینجانب را به لحاظ عدم وجود سابقه غیر قابل ذخیره دانسته از این رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراهم نموده است. علی هذا با مطمع نظر داشتن این مهم که مصوبه هیات رئیسه مغایر با بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیات امنای دانشگاه می‌باشد تصدیق خواهید فرمود. مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات هیات امنا خارج از حدود اختیارات هیات رئیس دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است."

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً عطف به اخطاریه آن مرجع در خصوص پرونده کلاسه 96؍1229 مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقض قوانین و مقررات را توسط هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می رسانم همان گونه که مستحضر می باشید به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین‌نامه اداری و استخدامی مصوب هیات امنای خود می‌باشند و به واقع مصوبات هیات امناء در حکم قانون بوده و برای دانشگاههای علوم پزشکی لازم الاجرا می‌باشد. علی ایحال با عنایت به این مهم که دستورالعمل انقعاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان یکی از مصوبات هیات امناء لازم الاجرا می‌باشد و همچنین با مطمع داشتن این حکم که بر اساس بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اخیرالذکر مرخصی استفاده نشده کارکنان تبصره 3 موضوع آیین‌نامه اخیرالذکر همانند سایر کارکنان پیمانی به مدت 15 روز در پایان هر سال قابل ذخیره می‌باشد. از این رو تصدیق خواهید فرمود مصوبه هیات رئیسه خوانده موضوع بند 15 مصوبه مورخ 2؍12؍1395 موضوع نامه شماره 147112؍95؍18؍پ؍د برخلاف آیین‌نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده نشده اینجانب را به لحاظ عدم وجود سابقه غیر قابل ذخیره دانسته از این رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراهم نموده است. علی هذا با مطمع نظر داشتن این مهم که مصوبه هیات رئیسه مغایر با بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیات امنای دانشگاه می‌باشد تصدیق خواهید فرمود مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات هیات امنا خارج از حدود اختیارات هیات رئیسه دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است."

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

بسمه تعالی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

با سلام و احترام

کلیه مصوبات صورتجلسه مورخ 1؍12؍1395 هیات رئیسه دانشگاه به شرح زیر حضورتان ارسال می‌گردد: مستدعی است دستورات لازم را در راستای اجرای مصوبات مذکور صادر و نتیجه اقدامات را به دفتر اینجانب اعلام فرمایید.

15- نامه شماره 123789؍95؍18؍پ؍د-15؍10؍1395 معاون توسعه مدیریت و منابع در ارتباط با تعیین تکلیف مرخصی های پرسنل تبصره 3 ماده 2 در سالهای 1389 و 1388 و 1387 مطرح و با توجه به عدم وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به کلیه پرسنل و نداشتن اعتراض در مهلت تعیین شده برای هیچ کدام از پرسنل ذخیره مرخصی لحاظ نگردد.- رئیس دانشگاه "

طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب بهمن سال 1395 و بند (ب) از ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان صدور مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است، دانشگاهها در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزیر مربوطه می‌رسد عمل می کنند و در ماده 71 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی مصوب سال 1391 مقرر شده: «... حداکثر نیمی از مرخصی سی روزه کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.» بنابراین هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری خارج از حدود صلاحیت خود مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم ذخیره شدن مرخصی کارکنان قراردادی را تصویب کرده اند و از این روی بند 15 مصوبه مورخ 1؍12؍1395 هیات رئیسه دانشگاه موضوع نامه شماره 147112؍95؍18؍پ؍د-2؍12؍1395 مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع