ضمانت اجرای تخلف از تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار

موضوع

ضمانت اجرای تخلف از تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

پرسش

اگر یکی از طرفین پرونده در پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 2، سه نفر وکیل همراه خود داشته باشد و علیرغم تذکر دادگاه حاضر به انتخاب 2 نفر از آن‌ها نباشد، ضمانت اجرای تخلف از تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، با اتخاذ ملاک از ماده 40 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79؛ چنانچه متهم دو نفر وکیل از سه نفر را مشخص ننماید، دادگاه با ابلاغ وقت جلسات به متهم به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.

نظر اتفاقی

با توجه به سکوت قانون‌گذار در خصوص ضمانت اجرای این امر به قانون مادر آیین دادرسی مدنی در ماده 31 آن قانون در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت نصاب وکلای همراه رجوع می‌شود که از ماده 31 قانون اخیرالذکر از واژه انتخاب و مفهوم مخالف آن استنباط می‌گردد چنانچه شخص 2 نفر از وکلای خود را جهت حضور در جلسه دادگاه کیفری 2 انتخاب نکند، اثر قانونی بر وکالت آن‌ها در دادگاه بار نیست و دادگاه نمی‌تواند راساً در انتخاب وکلا ورود کند؛ اما در صورت عدم انتخاب 2 نفر وکیل از سوی شخص دادگاه به اقدام هیچ‌کدام از وکلا در جلسه ترتیب اثر نمی‌دهد، نظریه مشورتی مورخ 96/7/17 نیز موید این نظر است.

منبع
برچسب‌ها