تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۶۱
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۳۵۶

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در فرض سوال که اولیاء دم گذشت خویش را مشروط به تحقق امری اعلام نموده اند، تا حصول شرط، حق قصاص برای ایشان باقی است، بدیهی است که اجرای احکام برای حصول شرط مزبور تکلیفی ندارد.