تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۵۰۲
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۲۲۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

... - پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام) با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸٭، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.
- با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ‌علیه غیابی) نیست.
٭ - توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر, باید مطابق بند (ث) ماده ۱۳ آن رفتار شود.